Tahliye taahhütnamesi imzalamış olan, elinde anahtar ve kutu tutan iki insan.

Kendi aralarında belirlemiş oldukları tarihlerde, kiracının herhangi bir şart öne sürmeden taşınmazı boşaltacağına dair yapmış olduğu yazılı irade beyanı, tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır.

Konut sahipleri ve kiracılar, belirli bir süreyi kapsayan kira sözleşmesi yapabileceği gibi bu sözleşmeden önce veya sonra taşınmazın tahliye edileceği yönünde taahhüt verebilir. Bu beyan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 26-27 sözleşme serbestisi prensibine dayandığı için tarafların sözleşme içeriğini özgürce belirlemesi mümkündür.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi nedir? sorusuna; konut veya iş yerleri için yapılan kira sözleşmeleriyle birlikte bu taşınmazların hangi tarihte boşaltılacağına dair yazılı beyanda bulunulan belgedir, şeklinde yanıt verilebilir.

Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı, herhangi bir şart öne sürmeden taşınmazı boşaltmakla yükümlüdür. Aksi takdirde konut sahibi, dava yoluna giderek kira sözleşmesini feshedebilir.

Tahliye taahhütnamesi Türk borçlar kanunu kapsamında düzenlenmiş olup sözleşme serbestisi prensibine dayanır. Buna göre kiraya veren ve kiralayan arasında yapılacak olan tahliye taahhütnamesi serbestçe belirlenebilir.

Ancak belgenin geçerli olması için kanunda belirtilen şartlara itimat edilmelidir. Bununla birlikte tahliye taahhütnamesini içeren hükümler aşağıdaki gibidir:

 • Türk borçlar kanunu nun 352 / 1 hükmüne göre; kiracının, taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağı yönünde yazılı olarak üstlendiği bir taahhütname olmasına karşın tahliye etmemesi halinde gayrimenkul sahibi, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak sona erdirme hakkına sahiptir.
 • 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendine göre; kiracı gayrimenkulün tahliye edileceğini yazıyla bildirmiş olmasına rağmen boşaltmazsa mülk sahibi, icra dairesine müracaat ederek tahliye isteyebilir veya dava açabilir.

Buna göre; kiracının, taşınmazın belirli bir tarihte tahliye edileceği yönünde yazılı ve usulüne uygun beyanı olmasına rağmen taşınmazı boşatmaması halinde kiralayan, icra yoluna ya da dava yoluna başvurabilir.

Bu hak, Türk Borçlar Kanunu’nun zayıf tarafı olarak kabul edilen kiracının korunmasını sağlamak için getirilen hükümlerin aksine kiralayana, hiçbir neden olmaksızın ve tazminat yükümlülüğü doğmadan, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânı tanımıştır.

Tahliye taahhütnamesi şartları doğrultusunda, bildirilen günde kiralananın boşaltılmaması halinde taraflar arasında cezai şart kararlaştırılması da mümkündür. Şayet cezai şart kararlaştırılmışsa taşınmazın gününde boşaltılmaması sonucunda şart koşulan cezanın ödenmesi de talep edilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesi, bazı şartların yerine getirilmesi halinde geçerlidir ve bu koşulların sağlanmaması durumunda tarafların hak iddia etme şansı yoktur. Buna göre taahhütnamenin geçerli olması için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Adi yazılı şekilde olmalıdır;
  TBK madde 352/1 hükmünde açıkça belirtilen bu şarta göre tahliye taahhütnamesinin yazılı olması zorunludur. Belgenin adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir ve noterlikçe düzenlenmesine ya da onaylatılmasına gerek yoktur. Ancak noter tarafından düzenlenmesi ve onaylanması, kiralayana ispat kolaylığı sağlayacağı için tercihen yetkili kurumlar nezdinde hazırlanabilir. Taahhüt içeriğinde ise kiracı adı, kiralanan yer ve adres, kiralayanın adı ve tahliye tarih bilgilerinin net bir şekilde yazılması da mühimdir.
 • Tahliye taahhüdü kiracı yahut yetkili temsilcisi tarafından verilmelidir;
  Tahliye taahhütnamesi geçerliliği için taahhütte bulunan kişi de önem arz eder. Kiracıyla haricinde aynı konutu ya da işyerini kullanan kişilerin verdikleri yazılı beyan geçerli değildir. Birden fazla kiracının olduğu sözleşmelerde ise taahhüdün tüm kiracılar tarafından verilmesi halinde belge geçerli olacaktır. Eğer kiracılardan birine yetki verilmişse sadece o kişinin beyanda bulunması yeterlidir. Kiracının tüzel kişi olduğu durumlarda ise taahhüdün tüzel kişinin yetkili organ yahut temsilcileri aracılığıyla verilmiş olması gerekir. Tüzel kişiyi temsil yetkisi olmayan kişiler tarafından verilen beyanlar geçerli değildir.
 • Tahliye tarihinin belirli olması gerekir;
  Yazılı belgede mutlaka net bir tarih belirlenmiş olmalıdır. Genellikle kira sözleşmesinin bitiminden önceki ay ya da sonraki tarihler, tahliye tarihi olarak kararlaştırılır. Tarihsiz tahliye taahhütnamesi geçerli olmadığı için tarafların hak iddia etmesi mümkün değildir.
 • Kiralananın tesliminden sonra hazırlanmalıdır;
  Kira sözleşmesi ile birlikte hazırlanan taahhütnamelerin geçerliliği yoktur. Belgede tanzim tarihi açıkça gösterilmeli ve mutlaka kiralanan teslim alındıktan sonra hazırlanmış olmalıdır. Kira ilişkisi kurulmadan veya kurulurken alındığı iddia edilen taahhütlerin geçersiz olduğunun yazılı delillerle ispatlanması şarttır.

Geçerlilik şartları sağlanmadığı takdirde kiralayan, tahliye tarihinde kiracının evi boşaltması için dava açma hakkına sahip değildir.

Anahtar ve kahve olan masada Tahliye taahhütnamesi imzalayan insan.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İşleme Konulur?

Kanun düzenlemelerine göre tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapılması ve taşınmazın kiracıya teslim edilmesi ardından düzenlenebilir. Tarafların adi yazılı bir şekilde bu belgeyi hazırlaması mümkündür. Yani, noter tarafından düzenlenmesine veya onaylanmasına gerek yoktur.

Ancak tarafların tercihen noter tarafından düzenlenmesini talep etme hakkı vardır. Eğer ilerleyen zamanda tahliye tarihinde bir sorun yaşanırsa kiralayanın noter onaylı bir belgeye sahip olması, hukuken daha avantajlı bir konumda yer almasını sağlayacaktır.

Tahliye tarihi geldiğinde, eğer belge geçerlilik şartlarını taşıyorsa, kiralayan 1 ay içerisinde icraya verebilir. Bu süreçte kiracının taşınmazı boşaltmaması halinde kiralayan, dava açma hakkına da sahiptir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman İmzalanır?

Tahliye taahhütnamesinin her ne kadar akdin zayıf tarafını korumanın aksine bir hüküm olduğu düşünülse de kanun koyucu, kiracının taşınmazı teslim aldığı tarihten sonra taahhütname imzalanmasını şart koyarak zayıf tarafı korumayı amaçlamıştır.

Bunun temel sebebi ise kiracının, kira sözleşmesi esnasında serbest bir iradeyle böyle bir taahhüt vermeyeceği düşüncesidir. Bu bağlamda kiracı tarafından sözleşmenin imzalanması ve gayrimenkulün teslim alınması ardından tahliye taahhütnamesi hazırlanabilir.

Taahhüt belgesinde, düzenleme ve tahliye tarihlerinin ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. Böylece taşınmazı teslim almadan hazırlanan belgeler geçerli sayılmaz. Eğer kiracı, kiralananın tesliminden önce böyle bir belgeyi imzaladıysa bunu yazılı delillerle ispatladığında, tahliye tarihinde konutu boşaltma zorunluluğu yoktur.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Tahliye taahhütnamesi üzerinde belirtilen tarihte kiracının konutu boşaltmaması halinde kiralayan, iki farklı yola başvurabilir. Bunlardan biri tahliye taahhütnamesi icra takibi başlatılması, diğeri ise dava açmadır.

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden 1 ay önce veya sonra başlayabilir. Belirlenen tarih tamamen tarafların adi yazılı bir şekilde beyan ettiği zaman zarfıdır. Buna göre kiralayan aşağıdaki yollara başvurarak kiracıyı çıkarabilir.

İcra Takibi

Bu yola müracaat etmek isteyen kişiler, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde icra takibi başlatmalıdır. İcra İflas Kanunu md. 272 hükmü bağlamında icra dairesi tarafından kiracıya, taşınmazın 15 gün içerisinde tahliye ve teslimine ilişkin bir ödeme emri çıkarılır.

Kiracının, gönderilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer ödeme emrine itiraz edilirse karşı taraf İcra Hukuk Mahkemesi’nde itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir.

Aynı zamanda genel mahkemelerde de tahliye davası açılması mümkündür. Kiracı tarafından itiraz edilmez ya da itiraz reddedilirse taşınmazda zorla tahliye gerçekleştirilerek kiralayana teslim edilir.

Dava Açma

Kiraya veren taraf icra takibi başlatmadan direkt dava açma yoluna da başvurabilir. Bu durumda taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılması zorunludur.

Üstünde anahtar olan beyaz masada Tahliye taahhütnamesi imzalayan kolunda saat olan adam.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması ya da icra takibinin başlatılması için kiraya verene tanınan süre 1 aydır. Bu zaman zarfı içerisinde yasal haklarından yararlanmayan kişilerin daha sonra hak iddia etmesi mümkün değildir. Kiraya verenlerin kira sözleşmesi bitimini değil, tahliye tarihini esas alması gerekir.

Kiracı ve kiralayan arasında anlaşmazlık olması ve kiraya veren tarafın yasal yollara başvurması halinde taşınmazın boşaltılması için tanınan süre 15 gündür. 15 gün içerisinde tahliye ve teslim gerçekleştirilmesi için icra takibi başlatılır ve kiracı bu emri yerine getirmezse zorla tahliye gerçekleştirilir.

Eğer kiracı tahliye tarihine 7 gün içerisinde itiraz ederse bu itirazın sonuçlanması beklenir. İtirazın reddedilmesi halinde ise yine taşınmazın boşaltılmaması halinde zorla tahliye kararı alınır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi yapılması ardından taşınmazın teslim alınması halinde taraflar karşılıklı olarak tahliye taahhütnamesi hazırlayabilir. Bu belgenin geçerli olması için üzerinde mutlaka yer alması gereken bilgiler vardır. Buna göre;

 • Belge adi yazılı olmalıdır.
 • Kiracı ismi, kiralanan yer, adresi, kiraya verenin ismi, tahliye ve düzenleme tarihleri belgede açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Beyan, kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından verilmek zorundadır.
 • Birden fazla kiracı olması halinde tüm kiracıların yazılı beyanı olmalıdır.
 • Kiracı tüzel kişiyse tüzel kişinin yetkili organ veya temsilcileri vasıtasıyla verilmelidir.

Bu şartların sağlanması halinde taraflar karşılıklı olarak taşınmazın hangi tarihte tahliye edileceğine yönelik hukuki niteliğe sahip bir anlaşma yapar. Bu bağlamda tahliye tarihinden itibaren kiracının konutu boşaltması kanunen zorunludur.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve kiraya veren taraflar arasında hazırlanan, taşınmazın belirli bir tarihte boşaltılacağını gösteren yasal bir yazılı beyandır. Bu beyan kiraya verene herhangi bir şart olmaksızın konutunu boşaltma hakkı tanıdığı gibi bazı hallerde kiracının da bunu talep etmesi mümkündür.

Örneğin, konutta sadece 1 yıl oturmak isteyen ve ilerleyen dönemde sözleşmesinin yenilenmesini istemeyen kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanmasını talep edebilir.

Böylece kira sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmese de kiracı, belirlenen tarihte herhangi bir sorumluluğu olmaksızın evini ya da işyerini boşaltabilir. Tahliye taahhütnamesine sahip olduğu için kira sözleşmesi feshedilmemiş olsa da kira ödemekle yükümlü değildir.

Kanunda düzenlenen maddelere göre kira sözleşmeleri, sözleşme bitiminden belirli bir süre önce feshedilmediği takdirde kendiliğinden yenilenir. Bu durumda kiracı her ne kadar evden çıkmak istese de devam eden bir sözleşme olacağı için kira ödemekle yükümlüdür.

Haliyle kira sözleşmesini yenilemek istemeyen ve belirli bir tarihte taşınmazı kesin olarak boşaltacağını bilen kiracılar, tahliye taahhütnamesi hazırlama talebinde bulunabilir. Bununla birlikte kiracı ya da kiraya veren tarafların hangisinin talep ettiği fark etmeksizin hazırlanacak olan belge aynı şartlara tabidir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerini yenilemek yahut feshetmek gerekir. Eğer taraflar sözleşme bitiminden önce fesih kararı vermezse sözleşme yenilenir ve 1 yıl geçerliliği vardır. Bu nedenle tahliye taahhütnamesi hazırlanarak belirli bir tarihte konutun boşaltılacağına dair yazılı beyan alınır.

Tahliye taahhütnamesi, belirli bir tarihte taşınmazının boşaltılmasını isteyen mülk sahipleri için herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan konutunun tahliye edilmesini sağlayan bir haktır. Bu bağlamda kiraya veren, tahliye tarihinde taşınmazın boşaltılmaması halinde kanun nezdinde haklı taraftır ve yasal yollara müracaat edebilir.

Ahşap merdiven, kutu ve çiçek olan evden çıkarmak için Tahliye taahhütnamesi imzalanmıştır.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İmzalamak Zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesi kiracıların imzalamak zorunda olduğu bir belge değildir. Öyle ki kanunda, kiracıların sadece konuta ihtiyacı olduğu için böyle bir belgeyi imzalamak zorunda kalmasının önüne geçilmiştir.

Taraflar, sadece taşınmazın tesliminden itibaren taahhütname hazırlayabilir. Eğer kiracı yazılı beyanda bulunmak istemiyorsa karşı tarafın zorla imzalatma hakkı yoktur.

Kiracı evi ya da işyerini henüz teslim almadan tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda bırakılmışsa bu belgenin geçerliliği yoktur. Bu nedenle belge üzerinde tahliye tarihiyle birlikte düzenleme tarihine de yer verilmesi şartı vardır. Şayet kiracı bu şarta uymayan bir beyanda bulunmuşsa yazılı delillerle birlikte yasal yollara müracaat edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi İmzaya İtiraz Nasıl Olur?

Tahliye taahhütnamesi itiraz yolunun açık olduğu bir belgedir fakat kiracı, belirli şartlar doğrultusunda itiraz edebilir. Bu şartlardan ilki, belgenin taşınmaz teslim alınmadan imzalanmış olmasıdır. Delillerle birlikte bu durum ispat edilirse evrak geçerliliğini yitirecektir.

Belgede belirlenen tarihte tahliye edileceğine yönelik beyana karşı, kiraya verenin açtığı dava ya da icra takibine de itiraz edilebilir. Kiracı, icra takibine 7 gün içerisinde itiraz etmelidir. Bu durumda kiraya verense dava yoluna gitmelidir.

Kiracının haklı görülmesi için belgenin geçerlilik şartlarını sağlamaması gerekir. Aksi takdirde kanuna uygun bir taahhütname hazırlanmışsa, kiraya veren haklı görülecektir.

Bu durumda itiraz reddedilir ve zorla tahliye kararı alınır. Eğer kiracı icra takibi başlatıldıktan sonra 15 gün içerisinde taşınmazı boşaltırsa herhangi bir cezai yükümlülüğü olmayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Noter Ücreti Nasıldır?

Tahliye taahhütnamesi, noter tarafından hazırlanması ya da onaylanması gereken bir belge değildir. Kanunda açıkça belirtildiği üzere evrak, adi yazılı olmalıdır. Yani taraflar, gerekli bilgilerin bulunduğu belgeyi şahsen imzaladığı sürece notere onaylatılmasına gerek yoktur.

Ancak taraflar arasında anlaşmazlık çıkması halinde noter onaylı belgeye sahip olmak sürecin daha kolay bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

Ankara Tahliye Avukatı

Tahliye taahhütnamesi hem kiracı hem kiraya veren tarafların haklarını gözeten, yasal statüye sahip olan bir belgedir. Bu nedenle geçerli olması için kanunda belirtilen şartlara harfiyen uyması son derece önemlidir.

Eğer yazılı beyan olmasına karşın kiracı taşınmazı boşaltmıyorsa kiraya verenin başvurabileceği yasal yollar vardır. Bu noktada alanında uzman bir avukattan danışmanlık hizmeti almak süreci lehinize yönetmek adına son derece mühimdir.

Ankara hukuk bürosu danışmanlığına ihtiyaç duyan kiracı veya taşınmaz sahipleri, alanında yetkin avukatlarımızla her zaman iletişime geçebilir. Yazılı beyanların hazırlanma süreci, geçerlilik şartları ve tahliye tarihi geldiğinde nasıl bir yol izleneceğine dair tüm detaylar, Ankara tahliye avukatı aracılığıyla tarafınıza açıklanacaktır.

Uzman ve tecrübeli ekibimiz, hukuki anlaşmazlıkların lehinize çözülmesi için süreci profesyonel bir tutumla ele alır.

Tahliye Taahhütnamesi Örnek (Dilekçe Örnekleri)

Taşınmazın tahliye edileceği tarihi kararlaştıran taraflar, bu belgeleri adi yazılı bir şekilde hazırlayabilir. Belgenin geçerli olması için gereken şartlar ve üzerinde yer alması gereken bilgiler, aşağıdaki örneklerde mevcuttur.

Boş Tahliye Taahhütnamesi Word Dilekçe Örneği

Boş tahliye taahhütnamesi, üzerinde tarih bulunmayan evraklardır. Kiracı bu belgeyi imzalarsa daha sonra tarih yazılması halinde evrak geçerli olacaktır.

Boş tahliye taahhütnamesi word belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Word Dilekçe Örneği

Kiracı tahliye taahhütnamesi, taşınmazın hangi tarihte boşaltılacağını net olarak gösteren yasal bir evraktır. Taraflar, belgenin kanunen geçerli olması için üzerinde yer alan bilgilere dikkat etmelidir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi word belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kira Tahliye Taahhütnamesi Pdf Dilekçe Örneği

Kira tahliye taahhütnamesi belgesini indirerek tarafların gerekli bilgileri doldurması ve imzalaması, evrakların geçerli olması için yeterlidir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi PDF belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Noterden Tahliye Taahhütnamesi Örneği Nedir?

Tahliye taahhütnamesinin adi yazılı bir şekilde hazırlanması, kanunen geçerli olması için yeterlidir. Ancak taraflar, noter huzurunda hazırlanan veya onaylanan bir belge düzenleme hakkına da sahiptir.

Elinde anahtar tutan kişi tarafından kiracıyı çıkarmak için Tahliye taahhütnamesi düzenlenmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Tahliye Taahhütnamesi Yasal mı?

Tahliye taahhütnamesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 hükmü kapsamında düzenlenmiş olup yasal bir evraktır fakat geçerli olması için gereken birtakım şartlar vardır. Buna göre; düzenleme tarihi, tahliye tarihi, kiracı veya kiralayana dair bilgiler gibi detayların yazılı olması şartıyla belge geçerlilik kazanacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Var Kiracı Çıkmıyor Ne Yapmalıyım?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye beyanını yerine getirmeyen kiracıya, icra takibi başlatılabilir. Ayrıca icra takibi başlatabileceğiniz gibi dava yoluna da başvurabilirsiniz. Her iki durumda da kiracıya taşınmazı boşaltması için 15 gün süre tanınacaktır. Eğer bu zaman zarfında konuttan çıkmazsa zorla tahliye kararı alınır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Tahliye taahhütnamesi yapılırken irade sakatlığı olması veya aldatılması halinde kiracı, 1 yıl içerisinde taahhütle bağlantısının olmadığını bildirmek, delillerle kanıtlamak zorundadır. Aksi takdirde belge geçerlilik kazanır ve belirlenen tarihte konutun tahliye edilmesi kanunen zorunlu tutulur.

Bununla birlikte tahliye geldiğinde kiracı taşınmazı boşaltmıyorsa kiraya veren 1 ay içerisinde icra takibi başlatmalı veya dava yoluna gitmelidir. Yasal haklarını bu sürede yerine getirmeyen kişinin daha sonra hak iddia etmesi mümkün değildir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım Sorun Çıkar mı?

Boş tahliye taahhütnamesi düzenlenmiş ve kiracı tarafından imzalanmışsa, bu belgenin daha sonra tarih atılarak doldurulması halinde kanunen geçerli olacağı bilinmelidir. Yani, kiraya veren tahliye tarihi atarak belgenin yasal geçerlilik kazanmasını sağlayacaktır.

Bu durumda belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmanız kanunen zorunludur. Aksi takdirde kiraya veren icra takibi başlatarak veya dava yoluna giderek zorla tahliye kararı aldırabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa Kiracı Çıkmak Zorunda mı?

Tarafların karşılıklı olarak imzaladığı ve geçerlilik şartlarını taşıyan bir taahhütname olduğu sürece kiracı, belirlenen tarihte çıkmakla yükümlüdür. Eğer belge kanunda düzenlenen birtakım şartlara uygun değilse kiracı bunu ispat ettiği takdirde tahliye taahhütnamesi geçerliliğini yitirir. Bu durumda evden çıkması zorunlu değildir.

Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracı Ne Yapmalı?

Kiracı, bu belgeyi imzalayarak karşılıklı olarak belirlenen zaman zarfında taşınmazı boşaltacağına dair yasal bir yükümlülük üstlenir. Haliyle evin ya da işyerinin, beyanda geçerli olan zaman zarfında tahliye edilmemesi, kiraya verene icra takibi başlatma ve dava açma hakkı tanır.

Bu durumda itiraz edilebilse de belgenin aldatma, irade sakatlığı gibi hallerde düzenlenmediğine ve geçerlilik şartlarına uyduğuna karar verilirse konut zorla tahliye edilir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumda Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesi; üzerinde düzenleme tarihi olmaması, kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından verilmemesi, yazılı olmaması, taşınmazın tesliminden önce düzenlenmiş olması halinde geçersizdir.

Aynı zamanda beyanda bulunurken irade sakatlığı olması durumunda belge geçersiz sayılır. Eğer kiracı yanılma veya aldatma yoluyla imzalamışsa 1 yıl içerisinde bağlantısının olmadığını bildirmeli ve ispat etmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Evden Çıkarılır mı?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirlenen bir tarihte evden çıkacağına yönelik beyanda bulunduğu bir evrak olduğu için yasal prosedürlere uyum sağlandığı sürece evden çıkarılması mümkündür. Bunun için kiracıya tanınan süre 15 gündür.

Ev Sahibi Tahliye Taahhütnamesi İmzalattı Ne Yapmalıyım?

Eğer belge irade sakatlığı olması halinde imzalatıldıysa geçerliliği yoktur. Yanılma ve aldatma olduğunu fark ettiyseniz 1 yıl içerisinde taahhütle bağlantınız olmadığını bildirmekle yükümlüsünüz.

Bu şartlar söz konusu değilse ve belge geçerlilik şartları taşıyorsa, taahhüt edilen tarihte evi boşaltmak zorundasınız. Aksi takdirde ev sahibi icra takibi başlatarak veya dava yoluna giderek zorla tahliye kararı aldırabilir.

Benzer Makale ve Sayfalar