Sıkça Sorulan Sorular

  Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

  Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı ne demektir?

  • Adli sicil kaydı, devlet tarafından tutulan, halk dilinde sabıka kaydı olarak da bilinen kayıttır.
  • Adli sicil kaydına kişilerin ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri kaydedilir.
  • Kesinleşmiş mahkeme kararları adli sicil kaydına işlenir. Buradan silinince arşive aktarılır.

  Adli Sicil Kaydına İşlenen Bilgilere Örnekler

  • Adli para cezası ile ilgili bilgiler.
  • Hapis cezasına mahkumiyet kararları.
  • Koşullu salıverilme (şartlı tahliye) kararı.
  • Sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar.
  • Hapis cezasının infazının tamamlandığına dair bilgi.
  • Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar.
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet halinde buna dair karar.
  • Hapis cezasının ertelenmesi durumunda cezanın ertelendiğine dair bilgi, denetim süresi.
  • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar.
  • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya veya belli bir yetkinin kullanılmasının ya da belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına dair karar.

  Adli Sicile Kaydedilmeyen Bilgiler Nelerdir?

  İlgili kanunun 5. Maddesinde bu durum şöyle açıklanmıştır:

  Madde 5 –

  (1) Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;
  a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
  b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
  c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar, Adlî sicile kaydedilmez.

  Diğer bilgilerin kaydı Madde 6 –

  (1) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.
  (2) Karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yararlanması dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında verilen kararlar adli sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. On beş yıl süreyle muhafaza edilen bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde verilebilir.

  Adli Sicil Kaydının Silinmesi

  • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması ile adli sicil kaydı silinir.
  • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.
  • Ceza zaman aşımının dolması ile adli sicil kaydı silinir.
  • Genel af halinde adli sicil kaydı silinir.
  • İlgilinin ölümü üzerine adli sicil kaydı silinir.
  • Adli sicil kaydı nasıl silinir?
  • Şartları oluştuğunda adli sicil kaydının kanunen silinmesi gerekir fakat mevcut durumda silinebilmesi için gerekli evrakları hazırlayıp Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Uygulamada mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu yüzden bir avukat kanalıyla başvurunun yapılması tavsiye edilir.

  Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

  • Arşiv kaydı en az 5 yıl geçmesiyle silinir.
  • Ancak; Anayasanın 76.maddesinde sayılan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydı -yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla- 15 yıl geçmesiyle silinir.
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle silinir.
  • TCK dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından da durum böyledir.
  • Hükümlünün ölmesi durumunda arşiv kaydı silinir.
  • Fiilin suç olmaktan çıkması durumunda adli sicil ve arşiv kayıtları silinir.

  Memnu Hakların İadesi

  Memnu hakların iadesi için mahkemeye başvurularak memnu hakların iadesi kararı alınmalıdır. Memnu hakların iadesi için 3 şart bir arada gerçekleşmiş olmalıdır:

  • Birincisi; ceza infaz edilmiş olmalıdır.
  • İkincisi; infazdan sonra 3 yıllık bir süre geçmelidir.
  • Üçüncüsü; Cezanın infazı içerisinde ve infazdan sonraki 3 yıllık süre içinde hükümlünün yeni bir suç işlememesi ve yaşamını iyi halli sürdürdüğüne dair mahkemece oluşacak kanaat.

  Ceza infaz edilmeyip bazı hukuki nedenlerle (özel af, ceza zamanaşımının gerçekleşmesi) düşmüş olursa memnu hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl geçmesi gerekir.

  Memnu (yasaklı) hakların geri verilmesi ile yoksun kalınan haklar elde edilir.  Bu hakların geri kazanılması geçmişe etkili değildir.

  Memnu hakların iadesi kararı kişinin adli sicil kaydına işlenir. Adli sicil kaydının silinmesi kararı ile de kayıtlardan çıkarılır.

  Sonuç Olarak;

  • Adli Sicil Kaydı infazın tamamlanması ile silinebilir.
  • Silindikten sonra buradaki bilgiler adli arşiv kaydına alınır.
  • Arşiv kaydı ise en erken 5 yıl içinde silinebilir.
  • Memnu hakların iadesi için ‘’Memnu hakların iadesi kararı’’ alınmalıdır.
  • Tüm bu işlemler için ofisimiz ,müvekkillerimiz adına müracaatlarını ve takiplerini yapmaktadır.
  Whatsapp
  Dönmez Danışmanlık
  Dönmez Danışmanlık
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?