Noter vekalet ücreti alınır.

Noter vekalet ücreti, 2024 yılı itibarıyla önceki yıla kıyasla artış göstermiştir. Noter hizmetleri, resmi işlemlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesini, anlaşmazlıkların önlenmesini ve hukuki işlemlerin belgelendirilmesini sağlar.

Noter ücretleri; noterlerin zaman, emek ve masraflarını karşılamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye Noterler Birliği’nin önerileri doğrultusunda her yıl Mart ayında güncellenen bir tarife üzerinden hesaplanır.

Tarife, noterlerin yaptıkları işlemler için alacakları harçlar, vasiyetname ve vakıf senedi gibi belgelerin düzenlenmesi, belge çevirileri, tescil ve emanet işlemleri gibi çeşitli hizmetlerin ücretlerini içerir.

Ayrıca bir noter tarafından başka bir notere ödenmesi gereken aracılık ücretleri de bu tarifede yer alır. Tarifedeki ücretler yenilenene kadar bir önceki tarifenin ücretleri geçerliliğini korur. Siz de noter vekalet ücreti ve daha fazlası hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

Noter Vekalet Ücreti 2024

Noter vekalet ücreti 2024 için belirlenen genel düzenleme ücreti 783,82 TL’dir. Bu ücret, bir kişinin diğer bir kişiye genel yetkiler vermesi durumunda geçerlidir.

Vekaletnamenin özelleştirilmesi durumunda ücrette değişir. Ayrıca yeni noter ücretleri her yıl revize edilerek kamuya açıklanır. Bu nedenle vekaletname hazırlatmak isteyen kişilerin, işlem tarihinden önce güncel ücretin ne kadar olduğunu öğrenmeleri tavsiye edilir.

Kişiye Vekalet Verme Ücreti – Noter Genel Vekalet Ücreti

Kişiye vekalet verme ücreti 2024 yılı için asgari 783,82 TL’dir. Noter genel vekalet ücreti vekaletnamenin detayları ve kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Noter işlemleri sırasında vekaletin yazılması, okunması, imzalanması ve sisteme kaydedilmesi aşamaları için de noter ücreti ödenir. Bir kişinin başkasına kendi adına belirli işleri yapma yetkisi verme süreci olan genel vekaletname, Türk Borçlar Kanunu’na göre düzenlenir.

Sözleşme kapsamında değerlendirilen vekaletname ile vekil kendisine verilen görevleri yapmayı kabul eder. Eğer vekil kendisine verilen yetkiler dışına çıkarsa bu durumdan doğan zarardan sorumlu tutulur.

Noter Tasdik Ücreti 2024

Noter tasdik ücreti 2024 yılında belgenin türüne ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Sözleşmeler için belirlenen temel ücret 175,80 TL olup, belgenin değerinin binde biri kadar ek ücret alınır.

Vekaletnameler içinse 783,82 TL sabit bir ücret belirlenmiştir. Tapu ve ipotek belgeleri için ücret 391,91 TL olarak başlar ve ücrete belgenin değerinin binde biri eklenir.

Diğer belgeler için de başlangıç ücreti 175,80 TL’dir. Bu ücretler karşılığında noterler, belgenin incelenmesi, doğrulanması, aslı ile kopyasının karşılaştırılması, onaylanıp kaşelenmesi ve sisteme kaydedilmesi gibi işlemleri gerçekleştirir.

Noter ücretleri zaman içinde değişebileceği için mağduriyet yaşamamak adına güncel bilgiyi ilgili noterden almak gerektiğini unutmayınız.

Noter İhtarname Ücreti 2024

2024 yılı itibarıyla ihtarname gönderme işlemi için noterler tarafından tahsil edilen ücret ortalama 1500 TL civarındadır. Ücret, işlemin özelliklerine göre değişiklik gösterebileceği için ihtarnamenin kesin maliyeti ile ilgili noterlikle iletişime geçmek ve güncel ücret bilgilerini öğrenmek gerekir.

İhtarname, hukuki bir konu üzerine, bir tarafın diğer tarafa hak ve sorumluluklarını, bu sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde karşılaşacakları yasal sonuçları bildirmek amacıyla hazırlanan resmi bir belgedir.

Bu belge, hukuki bir ilişkinin başlangıcı, bitişi veya koşullarındaki değişiklik gibi durumlarda kullanılır. İhtarnamenin muhataba ulaştığını ve içeriğinin doğruluğunun ispatlanabilmesi için noter aracılığıyla gönderilmesi tavsiye edilir.

Noter Avukat Vekalet Ücreti – Noterden Boşanma Vekaleti Ücreti

Bir avukata vekalet vermek için noter ücreti 2024 yılı için 700 TL ile 1000 TL arasında bir maliyete sahiptir. Yurt dışından bu işlemler Türk konsoloslukları üzerinden gerçekleştirilebilir.

Konsolosluk aracılığıyla vekalet vermek isteyen bireylerin bağlı oldukları konsolosluk ile iletişime geçmesi gerekir. Noter vekaletname düzenleme süreci, Harçlar Kanunu hükümlerine tabi olup, vekaletname için ödenen nispi harç miktarı belgenin içeriği ve özelliklerine göre belirlenir.

Bu nedenle vekaletname için ödenecek kesin ücret, hazırlanacak belgenin detaylarına göre noter tarafından hesaplanır. Noterden boşanma vekaleti ücreti için de aynı durum söz konusudur.

Noter vekalet ücreti nedir?

Noter Muhasebe Vekalet Ücreti

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de muhasebe vekaletnamesi düzenlemek için ödenmesi gereken noter ücreti 1160 TL’dir. Bu ücret, vekaletname işleminin tüm süreçlerini kapsar ve noter tarafından resmi kayıtlara alınmasını sağlar.

Muhasebe vekaletnamesi, bir mükellefin muhasebe ve vergi işlerini yürütmek üzere bir mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavire (SMMM) yetki vermesini sağlar.

Vekalet veren kişinin muhasebe kayıtlarını tutma, vergi beyannamelerini hazırlama ve sunma, vergi ödemelerini gerçekleştirme, resmi kurumlarla ilgili yazışmaları yapma ve vekalet veren adına imza atma yetkileri vekaletname kapsamında vekile devredilir.

Muhasebe vekaletnamesinin düzenlenmesi için ilgili tarafların, yani vekalet veren ve vekilin, kimlikleri ile birlikte notere gitmeleri gerekir. Noterde, vekaletname metni hazırlandıktan sonra metnin taraflar tarafından okunup anlaşıldığına dair beyanlar alınır. Bu işlem vekaletname ile vekile devredilen yetkilerin açıkça belirlenmesini ve resmiyet kazanmasını sağlar.

Eve Noter Çağırma Ücreti

“Eve noter çağırma” olanağı; sağlık, yaşlılık veya engellilik gibi sebeplerle kişisel olarak noter ofisine gitmesi mümkün olmayan bireyler için uygulamada mümkün olabilmektedir.

Noter kanunlarında bu durum açıkça yer almasa da pratikte noterlerin, bu tür durumlar için ofislerinden bir memuru eve gönderdikleri bilinmektedir. Ancak noterin eve gelmesi ek mesai ve yol masrafları gibi maliyetler anlamına geldiği için normalden daha yüksek bir ücret ödenmesi gerekebilir.

Eve noter çağırma ücreti, yapılacak işlemin türüne, süresine ve noterin evinize olan uzaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolayısıyla kesin bir maliyet hesaplaması için evinize en yakın noter ile iletişime geçerek detaylı bilgi almanız önerilir.

Noter Diploma Aslı Gibidir Ücreti

2024 yılında noterlerde diploma gibi yazı yoğunluğu düşük belgeler için bir sayfa tasdik ücreti 690 TL olarak belirlenmiştir. Ancak belgenin sayfa sayısı ve içerik yoğunluğuna bağlı olarak bu ücret değişebilir.

Güncel ve kesin bilgi almak için işlemi yapacağınız noter ile doğrudan iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Noter tarafından diploma üzerine “aslı gibidir” damgası vurularak yapılan tasdik işlemi, iş ve eğitim başvuruları gibi resmi işlemlerde gereklidir. Diplomanın orijinali verilmek istenmediğinde aslı gibidir onaylı bir kopyası kullanılır.

Noter Silah Devir Ücreti

Silah devri işlemleri noter ücretleri, işlemin niteliğine ve detaylarına göre değişir. Bu nedenle silah devir ücretleri hakkında kesin bilgi almak için işlemi gerçekleştirecek noterle veya yetkili makamlarla doğrudan iletişime geçmek gerekir.

Silah devri işlemleri, silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip kişiler için belirli yasal prosedürlere tabidir. İşlemler, noter vasıtasıyla resmi bir süreç olarak gerçekleştirilir.

Silahın yeni sahibine devredilmesi sürecinde, alıcının gerekli güvenlik kontrolünden geçmesi ve bu kontroller sonucunda uygun bulunması halinde il valiliğinden onay alınarak ruhsatlandırılması gerekir.

Silah devir süreci noter tarafından hazırlanan resmi bir sözleşme ile tamamlanır ve silah yeni sahibinin adına kaydedilir. Silahı devralacak kişi adına ruhsat düzenlenmesi zorunludur.

Noter Tapu Vekalet Ücreti

Noter tapu vekalet ücreti 2024 yılı için 1820 TL olarak belirlenmiştir. Noter ücreti, vekaletnamenin düzenlenmesi ve tüm resmi işlemlerin tamamlanması için gereklidir.

Vekaletnamenin düzenlenmesi, tapu işlemlerinin vekalet verenin katılımı olmadan yürütülmesine olanak tanır. Böylece zaman ve yer sınırlaması olmadan işlemler tamamlanır.

Tapu vekaleti noter bürosunda düzenlenirken vekalet veren ile vekilin kimlik bilgileri gereklidir. Noter, vekaletnameyi hazırladıktan sonra tarafların metni okuyup anladıklarını teyit etmelerini sağlar.

Hazırlanan vekaletname, vekilin yetkilerini ve yapabileceği işlemleri detaylı bir şekilde sıralar. Vekaletname aracılığıyla tapu alım-satımı, devir işlemleri, ipotek işlemleri, intikal işlemleri, terkin, düzeltme ve tapu ile ilgili diğer tüm beyan işlemleri yapılabilmektedir.

Uzaktan Vekalet Verme Ücreti

Uzaktan vekalet verme ücreti 2024 yılında 890 TL’dir. Uzaktan vekalet verme, bir kişinin fiziksel olarak aynı yerde bulunmadığı bir diğer kişiye noter aracılığıyla vekalet yetkisi tanıması işlemidir.

Bu yöntem, farklı şehir veya ülkelerde olan kişiler için notere gitme ihtiyacını ortadan kaldırır. Uzaktan vekalet verme süreci, vekalet veren kişinin avukatını görevlendirmesiyle başlar.

Avukat, vekalet veren adına gerekli evrakları ve bilgileri içeren başvuruyu notere yapar. Başvuru için vekalet verenin iki adet vesikalık fotoğrafı ve kimlik fotokopisi gereklidir. Ayrıca vekil olarak atanacak kişinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri sunulmalıdır.

Noter vekalet ücreti nedir?

Gümrük Vekaletname Ücreti

Gümrük vekaletnamesi düzenlenmesi için 2024 yılında ödenmesi gereken ücret 1370 TL olarak belirlenmiştir. Gümrük vekaletnamesi, bir bireyin gümrük işlemlerini yürütme yetkisini başka bir şahsa aktarmak için kullandığı resmi bir belgedir. Gümrük vekaletnamesinin düzenlenebilmesi için vekalet veren ve vekilin kimlikleri ile birlikte noter ofisine başvurması gerekir.

Noter, vekaletnamenin içeriğini detaylı bir şekilde hazırlar ve tarafların metni anlayıp kabul ettiklerini teyit etmelerini sağlar. Vekaletname metni, vekalet veren kişinin gümrük ile ilgili tüm işlemleri yapabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Düzenlenen belgeyle vekil, vekalet veren adına gümrük beyannamesi hazırlama, gümrük vergileri ve harçlarını ödeme, gümrük işlemlerini yürütme, gümrükten mal alıp teslim etme, resmi kurumlarla yazışma ve vekalet veren adına imza atma gibi çeşitli yetkilere sahip olur.

Noter Araç Vekalet Ücreti (Noter Araç Satış Vekalet Ücreti)

2024 yılında noter araç vekalet ücreti (noter araç satış vekalet ücreti) 1040 TL’dir. Araç satış vekaleti, bir kişinin araç alımı veya satımı için başka bir kişiye yetki vermesini sağlar.

İşlemi yapacak olan kişiler, kimlikleri ile notere başvurur. Noter, vekaletnamenin içeriğini hazırlar ve tarafların metni anladıklarını ve kabul ettiklerini teyit eder. Vekaletname vekile; araç satış, alımı, ödeme işlemleri, araç devir işlemleri, trafik tescil işlemleri gibi resmi süreçleri tamamlama yetkisi verir.

Noter Araç Satış Ücreti

2024 yılında noterler tarafından araç satış işlemleri için belirlenen ücretler, aracın durumuna göre değişir. İkinci el araçların noter satış ücreti 1.489,36 TL olarak belirlenirken sıfır araçlar için bu ücret 1.138 TL’dir.

Ancak bu ücret sadece tescil için belirlenmiştir. Araç satış işlemlerinde plaka değişikliği gibi yapılacak ek işlemler de noterler tarafından ücreti karşılığında gerçekleştirilmektedir.

İkinci el araç satışlarında, aracın Şoförler Odası’na kaydettirilmesi ve plaka değişikliği gibi işlemler ek maliyetlere neden olabilmektedir. Noterde araç devir işlemlerinin yanı sıra araç satış işleminden kaynaklanan hukuki yükümlülükler için ihtarname düzenlenmesi gerekir.

İhtarname ücreti, aracın model yılına ve aracın genel durumuna bağlı olarak değişir. Araç alım satım süreçlerinde ödenmesi gereken noter ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için işlem yapılacak olan noter dairesi ile görüşmek gerekir.

Noter Ücreti Nedir ve Neden Ödenir?

Noter ücreti, noterlik hizmetlerinin sunulması karşılığında ödenen bir bedeldir ve 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nda detaylıları belirtilmiştir.

Noterlik temelde bir kamu hizmeti olup, hukuki güvenliği artırmak, anlaşmazlıkları önlemek ve yapılan işlemlerin yasal dayanaklarını belgelendirmek amacına sahiptir.

Amaçları doğrultusunda yaptıkları işlemlerin emek ve zaman masraflarını karşılamak için de belirli bir ücret talep eder.
Noter vekalet ücretleri, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşleri alınarak hazırlanan tarife çerçevesinde belirlenir.

Noter ücretleri; taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemeleri, imza ve mühür tasdikleri, belge çevirileri, tescil işlemleri, protesto ve ihtarname gönderimi gibi birçok farklı noterlik işlemi için geçerlidir.

Noter ücret tarifesi her yıl mart ayında gözden geçirilir ve güncellenir. Ücret güncellemeleri, mevcut ekonomik koşullar, noterlik hizmetlerinin maliyetleri ve hukuki işlemlerin gerektirdiği uzmanlık düzeyine göre ayarlanır.

Noter ücretleri, hizmetin sağladığı yasal koruma ve kolaylık düşünüldüğünde, hukuki işlemlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesi için zorunlu bir harcamadır.

2024 yılı için açıklanan Noter ücret tarifesi şu şekildedir:

Ücret TürüAçıklamaÜcret (TL)
Noter ÜcretiHarçlar Kanununa göre aldıkları harçların %30'u oranındaMinimum 30,31
Taşınmaz Satış ÜcretiTaşınmazın satış değerinin binde 1'i oranındaMin. 500 - Max. 4000
Düzenleme ÜcretiVasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi1371,69
Düzenleme İptaliİptal, fesih veya değiştirilmesi durumundaÜcretin üçte biri
Yazı ÜcretiHer sayfa için yazı ücreti41,58
Çevirme ÜcretiBir dil veya yazıdan diğerine çevirme ücreti, her sayfa için344,09
Karşılaştırma ÜcretiDışarıda yazılıp getirilen kağıtların karşılaştırma ücreti41,58
Tescil ÜcretiTescil edilen işlemler için maktu12,99
Emanet Saklama ÜcretiYıllık saklama ücreti96,04
Elektronik İşlemlerElektronik ortamda yapılan işlemler içinTarife hükümlerine göre
Aracılık ÜcretiAracı noter işlemleri için9,28
Yol ÖdeneğiNoter ve imzaya yetkili vekiller için, her işlem ve gün için164,71 ve 1508,99
Bildirim Yazı ÜcretiBildirim yükümlülükleri için yazı başına12,99
Elektronik Tespit ÜcretiElektronik ortamdaki tespitler için, MB başınaİlk 1 MB için 18,55, sonraki her 1 MB için 9,28

Noter Vekalet Ücreti Hesaplama (Noter Ücreti Hesaplama)

Noter vekalet ücreti hesaplama (noter ücreti hesaplama) süreci, her yıl Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen güncel tarifeler üzerinden yürütülmektedir. 2024 yılı için noterler, gerçekleştirdikleri işlemlerden alacakları harç bedelinin yüzde otuzunu noter ücreti olarak talep etmektedir. Bu kapsamda noterlik işlemi için belirlenen minimum ücret 30,31 TL’dir.

Ancak ücret, noter tarafından yapılan işlemlerin türüne ve kapsamına göre değişir. Örneğin taşınmaz satış sözleşmeleri gibi büyük maddi değer taşıyan işlemlerde noter ücreti, taşınmazın satış değerinin binde biri kadar olup, bu ücretin alt ve üst sınırları 500 Türk lirası ile 4.000 Türk lirası arasında değişmektedir.

Ayrıca noterler tarafından vasiyetname ve vakıf senedi gibi özel işlemler düzenlenirken alınacak düzenleme ücreti 1.371,69 TL olarak belirlenmiştir. İşlemin iptali, feshi veya değiştirilmesi durumunda ise bu ücretin üçte biri kadar bir ücret alınmaktadır. Noterler, yazdıkları her belge sayfası için de 41,58 TL yazı ücreti alır. Çeviri işlemlerinde ise her sayfa için 344,09 TL ücret alınmaktadır.

Noter işlemleri, vekaletnamelerden tapu işlemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verir. Noter ücretleri ise işlemin türüne ve detaylarına göre değişir. 2024 noter ücretleri, araç satışından muhasebe vekaletnamelerine kadar belirlenmiş olup, işlemin karmaşıklığı ve içeriği bu ücretlerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Noter hizmetleri, hukuki süreçlerde resmiyet ve geçerlilik sağlama amacıyla zorunludur.

Noter Vekalet Ücreti ve Dönmez Hukuk Danışmanlık

Noter vekalet ücreti hakkında detaylı bilgi edinmek ve işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlamak adına Dönmez Hukuk Danışmanlık olarak hizmetinizdeyiz. Ankara uzman avukat kadromuz, noter vekalet işlemlerinizde size en üst düzeyde profesyonel destek sağlamak için burada. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve uzman avukatlarımızla doğrudan iletişime geçmek için bizi hemen arayın!

Noter vekalet ücreti hesaplanıyor.

Sık Sorulan Sorular

Noter Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Noter vekalet ücreti, vekaletnamenin türüne ve kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak 2024 yılı için genel vekalet ücreti 783,82 TL’dir.

Birine Vekalet Vermek Kaç Para?

Birine vekalet vermek için noterlerde ödenecek ortalama ücret 783,82 TL’dir.

Noter Vekalet Ücreti 2024 Ne Kadar?

2024 yılında noter vekalet ücreti, genel vekalet için 783,82 TL’dir.

Noter Vekalet Ücretleri Ne Kadar?

Noter vekalet ücreti 2024 yılında 783,82 TL’den başlamaktadır.

Birine Vekalet Vermek için Ne Gerekir?

Birine vekalet vermek için kimlikle birlikte notere gitmek, ardından vekaletnameyi hazırlatmak ve noter tarafından belirlenen ücreti ödemek gerekir.

Noter Çalışma Saatleri

Noter çalışma saatleri hafta içi 09.00 – 17.00 arasıdır. Hafta sonları ise nöbetçi noterler hizmet verir.

Araç Alım Satım Vekalet Ücreti Ne Kadar?

2024 yılında araç alım satım vekalet ücreti noterlerde ortalama olarak 1.040 TL’tir.

Genel Vekaletname Neleri Kapsar?

Genel vekaletname, vekil edenin yerine geçebilecek hemen hemen her türlü hukuki işlemi yapabilme yetkisini vekile vererek; mali işlemler, alım satım işlemleri, yasal belgelerin imzalanması gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.

Uzaktaki Bir Kişiye Vekalet Verilir mi?

Uzaktaki bir kişiye vekalet verilir. Bu durumda, vekalet veren kişinin fiziksel olarak notere gitmesine gerek kalmadan, bir avukat aracılığıyla veya konsolosluk gibi alternatif yollarla vekalet işlemleri tamamlanabilir.