istinaf nedir

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu hükümlere karşı yapılan itirazlardır. Karara bağlanan hükümlerin hukuksal açıdan yeniden analiz edilmesi amacıyla ilgili mahkemeye müracaat edilir. Bu aşamada başvuruyu gerçekleştiren kişi ya da kurumların amacı, dava sonucunu değiştirmektir. İstinafa yapılan başvurunun karşılık bulmasında ise suç kapsamları ve dava detayları dikkate alınır.

İstinaf Nedir?

“İstinaf nedir?” sorusuna; ilk derece mahkemelerinde alınan kararlara ilişkin itirazların iletildiği kurumdur, şeklinde yanıt verilmesi mümkündür. Türk hukukunda Yargıtay öncesindeki itiraz kanalı olan istinafın düzenlenmesi, 2016 senesinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten önce doğrudan Yargıtay’a müracaat edilirken dava yoğunluğunun artması ve uyuşmazlıkların çözüm sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle ilk derece mahkemelerince verilen kararlara itiraz edilmesi için istinaf mahkemeleri kurulmuştur.

İstinaf Yolu Nedir?

İstinaf yolu, yerel mahkemeler tarafından verilen kararlardaki tüm maddi ve hukuki hatalar için itiraz edilebileceğini ifade eden bir terimdir. Miktar ve değeri beşyüzbin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesin olduğu için ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda istinaf sınırını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları kesindir ve istinaf kanun yolunda incelenmez. Manevi tazminata ilişkin davalarda ise ilk derece mahkemesince verilen kararlara karşı miktar yahut değere bakılmaksızın istinaf yolu açıktır.

İstinaf Formu Nedir?

İstinaf başvurusu, kararı veren mahkeme veya başka bir mahkemeye verilecek istinaf dilekçesiyle yapılır. Bu aşamada doldurulması gereken dilekçe, halk arasında form olarak da bilinir. İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı itiraz etmek için hazırlanan dilekçelerde; kanun yoluna başvuru sebepleri, mahkeme kararının hangi açılardan usule veya yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği açıkça ifade edilmelidir. Hazırlanan belgeler kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir.

İstinaf kanun yoluna başvuru sürecinde dilekçelerin uzman bir avukat tarafından hazırlanması önem arz eder. Diğer yandan dilekçe verme süresi de kısıtlı olduğu için dava sürecinin yakından takip edilmesi gerekir. Yeni düzenlemelere göre istinaf kanun yoluna başvuru süresi, hükmün tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta olacak şekilde değiştirilmiştir. Hem bölge adliye mahkemeleri hem de iş mahkemelerinde istinaf süresi karar tebliğiyle başlar ve 2 hafta içerisinde sona erer. Bu zaman zarfında mahkeme kararlarına itiraz edilmemesi halinde davanın istinaf yolu kapanır.

İstinaftan Döndü Ne Demek?

İstinaf mahkemeleri, birinci derece davalarda alınan kararları inceleyerek iptal edebilir ya da değiştirebilir. Bu durum için “İstinaftan döndü” ifadesi kullanılır. Bir mahkemenin verdiği kararın daha üst bir mahkeme olan istinaf nezdinde incelenmesi sonucunda iptal edilmesi yahut değiştirilmesi halinde temyiz yoluna gidilmesi de mümkündür.

istinaf yolu

İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi, birinci derece mahkemelerde verilmiş olan kararların incelendiği yargı merciidir. İnceleme yapacak olan kurum, 5235 sayılı 2004 tarihli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki kanunla Bölge Adliye Mahkemeleri şeklinde belirlenmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi,  coğrafi durumlarla birlikte iş yoğunluğu gibi konuları göz önünde bulundurarak belirlenen yerlerde kurulur. Yargı çevrelerinin belirlenmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılmasına ise Adalet Bakanlığı tarafından yapılan öneri sonucunda 5235 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu karar verir.

Bölge adliye mahkemelerinde; başkanlık, hukuk daireleri başkanlar kurulu, ceza daireleri başkanlık kurulu, daireler, Cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyonu ve müdürlükleri bulunmaktadır. (5235 S.K, m. 26) Bölge adliye mahkemelerini ceza ve hukuk daireleri oluşturur. Her bir mahkemede minimum iki ceza ve üç hukuk dairesi yer alır. İhtiyaç halinde daire sayıları Adalet Bakanlığı tavsiyesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından artırılabilir ya da azaltılabilir. Bununla birlikte dairelerin tamamında bir başkan ve yeterli sayıda üye bulunur. (5235 S.K, m. 29)

İlk olarak 7 şehirde kurulan mahkemeler, 2019 yılında yapılan bir değişiklikle arttırılmıştır. Ankara, İstanbul, Konya, Bursa, İzmir, Adana, Sakarya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Van, Gaziantep ve Samsun; mahkemelerin bulunduğu şehirler arasında yer alır. Şehirlerin yargı çevreleri kanunla düzenlenmiştir. İllerdeki mahkemelerin kararları inceleme yetkisi bulunur. Bunun yanı sıra daireler arasında gerçekleştirilen iş bölümü uyarınca her mahkeme ilgilenmesi gereken istinafa bakmak durumundadır.

Kararı İstinaf Etmek Ne Demektir?

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin almış olduğu ve yargılama kapsamındaki koşulları taşıyan nihai kararlara yönelik başvurulabilen bir kanun yoludur. Kanunda belirtilen ve başvuruya olanak tanıyan şartlara göre kararın hukuka uygunluğunun sorgulanması konusunda iletilen talep, “Kararı İstinaf Etmek” anlamına gelir.

İstinaf Yolu Açık Ne Demektir?

Mahkeme kararına karşı istinaf yolunun açık olması, kararın henüz kesinleşmediği ve bir üst mahkeme olan istinaf yoluna başvurulabileceği anlamına gelir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararın değiştirilmesi için istinafa başvurulması mümkün değildir. Örneğin, değeri ya da miktarı daha önceden belirlenen 2024 istinaf sınırı düzeyini aşmayan malvarlığı davalarında verilen karar kesindir. İlgili kararlara yönelik istinafa başvuru yolu da kapanmış olur. İstinaf sınırı aşılan kararlarda ise ilgili mahkemeye başvurmak mümkündür. Ayrıca manevi tazminat davalarında değer veya miktara bakılmaksızın istinaf yolu açıktır.

Ceza yargılamalarında alınan ceza verilmesine yer olmadığı şeklindeki kesin kararlara karşı itiraz hakkı bulunmaz. Bunun yanı sıra para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümleri için de istinafa başvurulması mümkün değildir. Aynı zamanda beş yüz günü aşmayan adli para cezası gerektiren beraat kararları ve kanunda kesin olarak iletilen hükümlere karşı itiraz yolu kapalıdır fakat CMK madde 272/3 hükmü doğrultusunda bazı değişiklikler mevcuttur. Hapis cezasına çevrilen adlî para cezaları ve belirtilen parasal sınırın üzerine çıkmayan mahkûmiyet hükümleri kapsam dışındadır.

İstinaf Başvurusu Nedir?

İstinaf başvurusu, ilk derece mahkemeleri tarafından alınan kararların gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla davanın üst mahkemeler tarafından incelenmesi için yapılan müracaattır. İlk derece mahkemesi kararlarının hatalı olduğunun düşünülmesi halinde denetlenmesi ve gerekirse düzeltilmesi amacıyla istinaf mahkemelerine başvuru yapılabilir. İstinaf mahkemeleri, istinaf sebepleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu kararları inceler ve hukuka aykırılık yahut diğer istinaf sebepleri bulunması halinde kararı düzeltir ya da yeni bir hüküm verebilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında istinafa başvuru süresi 2 hafta olarak belirlenmiştir. Mahkeme ilamının taraflara tebliğ edilmesi ardından başvuru süresi başlar ancak İcra ve İflas Kanunu içerisinde yer alan kararlara karşı istinaf süresi farklıdır. Buna göre icra mahkemesi kararlarına karşı istinafa başvuru süresi, kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren on gündür.

Dosya İstinafta Ne Demektir?

Dava dosyasının istinafta olması, ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararın değerlendirme sürecinin devam ettiğini gösterir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin henüz bir karara varıp varmadığını kontrol etmek içinse çevrim içi sorgulama yapmanız mümkündür. E devlet üzerinden yapacağınız sorgulamaya göre kararın kesinleşip kesinleşmediğini görebilirsiniz. Bununla birlikte sürecin avukatlar tarafından takip edilmesi de mümkündür.

Savcı Neden İstinafa Gider?

Savcılar, ceza mahkemelerinde kamu yararına uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Bu nedenle adalete hizmet eden savcılar, suç şüphesinin varlığına şahit olduğunda kamu adına gerekli olan davayı açar. Adaletin en iyi şekilde sağlanması için de mahkemelerin kararlarına karşı ve sanıkların aleyhine ya da lehine istinafa gidebilir.

İstinaftan Kısmi Döndü Ne Demek?

İstinaftan kısmi döndü olarak açıklanan durum, başvuruya konu olan itirazın incelenmesi sonucunda mahkeme kararının kısmen kabul edildiği anlamına gelir. Bu noktada kısmen kabul edilen kararlara da bazı durumlarda itiraz edilmesi mümkündür. İtiraz etmek için gerekli olan süre ise dava türü ve kapsamı doğrultusunda değişir.

Temyiz ile İstinaf Arasındaki Fark

Mahkemelerde alınan kararlara itiraz etmek için istinaf ve temyiz olmak üzere iki farklı yol vardır. Bu bağlamda istinaf, ilk derecedeki davalara ilişkin başvurulan kurumdur. Temyiz ise Danıştay ve Yargıtay merciidir. Temyiz ve istinaf farkı olarak nitelendirilen durumlar ise aşağıdaki şekildedir:

 • İstinafta bildirilen konular, hukuki ve olay yönünden incelenir. Temyizde ise istinafta alınan kararlar için sadece hukuki açıdan denetim yapılır. Temyiz kanun yolu yani Yargıtay, yalnızca alakalı hükmün davalara doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
 • İstinafta incelemenin ardından yeni bir karara varılması mümkündür. Temyiz mahkemesi ise istinaftan çıkan kararı ele alır.

Temyiz denetiminin sonucunda istinafın almış olduğu kararın onanması ile birlikte bozulması da olasıdır. Ayrıca istinafta verilen karara karşı temyiz yolu bazı durumlarda iki haftalık süre için açıktır.

dosya istinafta

İstinaf Mahkemesinin Verebileceği Kararlar

İstinaf mahkemesi, yapacağı incelemenin ardından farklı kararlar alabilir. İlk derece mahkemesinin verdiği ret kararını kaldırarak davayı kabul edebilir. Bununla birlikte kısmen kabul kararı alınması da mümkündür. Alınan kararın istinafta kaldırılmasını takiben dava esastan reddedilebilir. Ayrıca davanın kısmen reddedilmesi de ihtimaller arasındadır.

Tekrar yargılama yapılmasına lüzum olmayan basit hatalara ilişkin davalarda esas hakkında yeniden karar vermeden gerekli düzeltme istinafta gerçekleştirilebilir. Değerlendirmenin ardından verilen kararda esas ve usule yönelik bir hata görülmemesi durumunda istinaf başvurusu reddedilebilir. Bununla birlikte kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler doğrultusunda başvurular direkt reddedilir.

Gerekçeli İstinaf Dilekçesi Nedir?

Gerekçeli istinaf dilekçesi, başvuruya konu olan nedenlerin açık bir şekilde gösterildiği bir belgedir. Genel olarak ceza yargılamalarında yedi gün içerisinde, hükme varan ilgili mahkemeye dilekçe verilerek başvuruda bulunulması mümkündür. Başvuru için herhangi bir gerekçe gösterilmesine gerek yoktur ancak savcıların yapacakları müracaat için gerekçe iletmesi beklenir. Son aşamada ise ilk başvurunun ardından değerlendirmelerini tamamlayan yetkililer, gerekçenin yer aldığı farklı bir dilekçe de talep edebilir.

İstinaf Mahkemesinin Esastan Reddi Ne Demek?

İstinaf mahkemesi, başvuru sonucunda ilk olarak usule yönelik bir inceleme gerçekleştirir. Değerlendirme esnasında herhangi bir eksikliğin tespit edilmemesi halinde esas bakımından inceleme aşamasına geçilir. Esastan yapılan incelemenin son safhasında başvuru direkt olarak reddedilebilirken kabul de edilebilir.

İlk derece mahkemesinde alınan kararın usul, esas ya da hukuka aykırılık teşkil etmemesi durumunda hâkim, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verir. Farklı bir tabirle başvuru öncesindeki kararın yerinde olduğu ve kabul edildiği ifade edilir.

İstinaf İncelemesi Nedir?

İstinaf incelemesi, yapılan itiraz başvurularının yasal süre içerisinde değerlendirilmesi sürecidir. Yetkili Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından hem hukuki hem de olay üzerinden yapılan incelemeler sonucunda en adil karar verilir. Adlî yargı tarafından Ceza Mahkemeleri’nin verdiği kararlar Bölge Adliye Mahkemeleri’nin Ceza Dairelerinde görülür. Hukuk Mahkemelerinin kararları ise Bölge Adliye Mahkemelerinin Hukuk Dairelerinde ele alınmaktadır. Bu sebeple ceza ve hukuk yargılamalarına göre farklı incelemelerin yapılması gerekir.

Ceza Yargılamaları İstinaf İncelemesi

5271 sayılı CMK 272-285 maddeleri uyarınca ceza yargılamalarının istinafta nasıl inceleneceği düzenlenmiştir. İlk olarak verilen kararların tebliğ edilmesinin ardından 7 günlük sürede başvuru yapılması, incelemeyi başlatır. Eğer belirtilen sürede başvuru yapılmazsa karar kesinlik kazanır ve kesin karara karşı istinaf yolu da kapanır. Ceza yargılamalarında ilk derece mahkemelerinin aldığı kararlarda Cumhuriyet savcısı, sanık, şüpheli, katılan ve suçtan zarar görenler istinafa başvuruda bulunabilir. Aynı zamanda CMK madde 261’e göre kişileri temsilen avukatların başvurma hakkı da vardır. Ayrıca CMK 262. maddeye göre sanık veya şüphelilerin yasal temsilcilerinin yanı sıra eşleri de yasal olarak istinafa gidebilir.

İstinafa başvurunun sonrasında talebin geri çekilmesi olanağı da bulunur fakat vazgeçme durumunun inceleme mercii tarafından karar alınmadan önce bildirilmesi gerekir. Avukatların, başvurudan vazgeçme konusunda özel olarak yetkilendirilmesi, ortaya çıkacak sorunları engellemek açısından önemli bir yere sahiptir.

Ceza yargılamalarında Bölge Adliye Mahkemeleri inceleme yaparken hukuki ve vaka açısından tüm detayları analiz eder. Analizin ardından farklı kararların alınması da ihtimal dahilindedir. Kararlara ilişkin ayrıntılara alt başlıklarda yer verilmiştir:

Esastan Ret Kararı

Gerçekleştirilen inceleme sonucunda verilen kararın esas ya da usule aykırı olmamasıyla birlikte hiçbir hatanın tespit edilmemesi, esastan ret kararının alınmasına zemin hazırlar. Delil ve işlemlerin hukuka uygunluğunun yanı sıra kararın yerinde olduğunun belirlenmesi, esastan ret için yeterli bir sonuçtur.

Düzelterek Esastan Ret Kararı

Bazı durumlarda ilk mahkemenin aldığı kararda ispat açısından değerlendirme ve işlemler doğru yapılmış olabilir. Aynı zamanda herhangi bir eksiklik de tespit edilmeyebilir. Ancak hukuki olarak birtakım sorunlar söz konusu ise kararın bozulması gerekir. Bu durumda düzelterek esastan ret kararı alınır.

Kararı Bozma ve İlk Derece Mahkemesine İade Etme

İstinafa iletilen başvuruların bazılarında karar doğrudan bozularak ilk mahkemeye geri gönderilir. Bu duruma yol açan bazı durumlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Mahkemenin kanuna uygun bir şekilde karar almamış olması,
 • Haklı şüphe sebebiyle hakkında ret talebi olan hâkimin hükme katılması,
 • Kanuna aykırı bir şekilde mahkemenin davaya bakma konusunda kendini yetkili ve görevli olarak görmesi,
 • Cumhuriyet savcısı ya da duruşma esnasında kanunen hazır olması gereken kişilerin yokluğunda davanın görülmesi,
 • Duruşmalı bir şekilde verilen hükümde açıklık kuralına uyulmaması.

Yukarıdaki durumların yanı sıra hükmün hukuka aykırı yöntemler sonucunda ulaşılan delillere dayandırılması da kararın bozulmasına neden olur.

Davanın Yeniden Görülmesi ve Duruşma Hazırlığının Başlatılması Kararı

İstinafta mahkeme, kararın hatalı olduğu kanısına varabilir ve bunun sonucunda davanın tekrardan görülmesine hükmedebilir. Bu sayede duruşma hazırlıkları için gerekli olan tüm işlemler başlatılır.

Sanık ve vekilin davetiye gönderilmesine rağmen duruşmaya katılmaması durumunda da dava devam edebilir. Bu aşamada sanığın sorgu tutanakları anlatılır ve dava bu şekilde tamamlanabilir. Sanıkla ilgili verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği karardan daha ağır olacaksa sanık mutlak suretle dinlenir. (CMK m.282/1-f)

Hukuk Yargılamaları İstinaf İncelemesi

Hukuk yargılamaları için istinafa başvuru yolu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. 341 ve 361. maddeler uyarınca yapılan düzenlemelere göre ilk derece mahkemeleri tarafından alınan kararların tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde başvuru hakkının kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra tüm kararlar için başvuru hakkı mevcut değildir. Yalnızca aşağıdaki kararlar için itiraz süreçleri başlatılabilir:

 • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerinin reddedilmesi,
 • Karşı tarafların yüzüne karşı verilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları,
 • Karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarına yönelik gerçekleştirilen itiraz nedeniyle alınan kararlar,
 • Nihai kararlar,
 • Değer ve miktarı ilgili yılın belirlenen limitlerini geçen mal varlığı davası kararları,
 • Manevi tazminat davalarında miktar fark etmeksizin yapılan tüm başvurular.

Başvuru sırasında tebliğ masrafları ve harçlar gibi tüm giderlerin ödenmesi de gerekir. Ödemenin yapılmaması ya da eksik bir şekilde yapılması durumunun tespit edilmesi halinde ücretin yatırılması için mahkeme tarafından bir süre tanınır. Verilen bir haftalık Bölge İdare Mahkemesi istinaf karar süresi içerisinde ödeme işlemlerinin tamamlanması son derece önemlidir. Aksi halde kişiler başvurusundan vazgeçmiş sayılır. Karar mercii tarafından verilen vazgeçme bildirimi ise yazılı olarak ilgili tarafa iletilir. (HMK, m. 344)

Hukuk yargılamalarında istinafa başvurma, kural gereği kararın icrasını durdurmaz. Kişiler ve aile hukuku doğrultusunda malla alakalı ayni haklara ilişkin kararlar, kesinleşmediği takdirde yerine getirilemez. Ayrıca İflas ve İcra Kanunun icranın geri bırakılmasına yönelik 36. maddesi hükmü de saklı tutulur. Nafaka kararlarında ise icranın geri bırakılması yönünde bir karar alınması söz konusu değildir.

istinaf yolu açık

İstinaf Masrafı Nedir?

İstinaf masrafı, ceza ve hukuk davalarına göre farklılık gösterir. Ceza davalarında Anayasa Mahkemesi 20.10.2011 tarihli 2011/54 E., 2011/142 K. sayılı kararlarla istinafa ve temyize yapılan başvurular için harç alınmamasına karar vermiştir. Bu kararda, ödeme gücü olmayanlara yönelik adlî yardım olacak biçimde itiraz konusunun kurallara göre düzenlenmediği ifade edilir. Aynı zamanda ceza yargılamalarında “Yargılama giderlerinden muafiyet” sağlayacak adlî yardım düzenlemesi de mevcut değildir. Bunun yanı sıra hukuk yargılamalarında istinafa başvuru sırasında kanunda belirtilen harç bedelleriyle birlikte tüm masrafların ödenmesi de şarttır.

6100 sayılı HMK madde 344 doğrultusunda başvuru için dilekçe verilirken ödemenin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ücretin ödenmemesi gibi durumlarda başvurunun iptal edileceği de ifade edilmiştir.

Son yapılan düzenlemeye göre Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde ödenmesi gereken tutarlar net olarak açıklanmıştır. Bölge İdare Mahkemeleri için belirlenen tutar 269,85 TL’dir. İstinaf başvurma harcı ise 782,10 TL olarak belirlenmiştir. Davanın temyize gitmesi noktasında yatırılması gereken harç tutarı da 1.175,70 TL’dir.

İstinaf Dilekçesi Nedir?

İstinaf dilekçesi, mahkeme tarafından varılan hükmün tebliğ edilmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmek üzere hazırlanan bir belgedir. Bu noktada kararın yazılı olarak bildirildiği veya yüze karşı okunduğu durumlarda dilekçenin iletilmesi için tanınan süre de başlamış olur. Aynı zamanda gerekçeli kararın tebliğ edilmesi şartı da aranmaz. Zaman kaybetmeden belgenin ilgili merciye iletilmesi gerekir. Dilekçenin yazılmaması ya da yetiştirilmemesi gibi durumlarda ise karar yasal olarak kesinlik kazanır.

İstinafa cevap süresi de dikkate alınması gereken konulardan biridir. İletilen dilekçeye gelen cevaba göre doğru belge hazırlanmalı ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmalıdır. Başvuru süreleri ise ceza davalarında 1 ve hukuk davalarında 2 haftayken idari yargılamalarda 30 gündür. Bunun yanı sıra dilekçe türleri de farklılık göstermektedir. İlgili dilekçe örneklerine aşağıda yer verilmiştir:

Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı İstinaf Dilekçe Örneği (Ceza İstinaf Dilekçesi)

Ceza mahkemelerinde on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler için istinafa başvuru yapılmasa da incelemeler yetkili mahkeme tarafından gerçekleştirilir. Bu sürenin altındaki cezalara ilişkin davalarda ise aşağıda yer alan dilekçe kullanılır:

Hukuk Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı İstinaf Dilekçe Örneği (İstinaf Dilekçesi)

6100 sayılı HMK madde 341’e göre; nihai kararlar, ihtiyati haciz ve tedbir gibi kararlara itiraz hakkı mevcuttur. Hukuk mahkemelerinin alacağı ve istinafa başvurulmasında sakınca olmayan karar için şu dilekçeden faydalanılabilir:

İstinafa Cevap Dilekçesi

İstinafın yapacağı inceleme doğrultusunda başvurunun reddi veya kısmi ret gibi kararlar alınabilir. Böyle durumda başvurunuzda olduğu gibi verilen cevaba göre yeni bir dilekçe yazmanız gerekir. Kullanabileceğiniz dilekçe örneği ise şu şekildedir:

İstinaftan Feragat Dilekçesi

Belirli durumlarda istinafa yapılan başvurulardan cayılması mümkündür. Bu noktada mahkemenin kesin kararını almamış olması gerekir. Gerekli olan feragat dilekçesi için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

istinaf mahkemesi

Sık Sorulan Sorular

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İstinaf mahkemelerine pek çok farklı dava için başvuru yapılması mümkündür. Hangi davalar için başvuru yapılabileceği ise kanun kapsamında açık bir şekilde belirlenmiştir. Bununla beraber istinaf mahkemelerinin ne kadar süreceği, hukuk ve ceza yargılama türlerine göre değişiklik gösterir.

Hukuk İstinaf Süresi

Hukuk yargılamalarının incelendiği istinaf mahkemelerinde davanın detayları, doğrudan belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca mahkeme yoğunluğu ve diğer hususlara göre de karar verilmesi gerektiği için dava birkaç ay kadar sürebilir. Bazı durumlarda ise istinafa başvuru yapanların birkaç yıl beklemesi gerekebilir.

Ağır Ceza İstinaf Süresi

Ağır ceza istinaf mahkemelerinde gerekli incelemelerin yapılması, davanın zorluğuna göre değişebilir. Davanın karara bağlanması, yaklaşık olarak 1 ila 2 yıl arasında sürebilir. Adlî olayların nispeten az olduğu bölgelerde ise kararın alınması için daha kısa süreler yeterlidir. Ortalama 6 ay ile 1 yıl içerisinde ağır ceza istinaf mahkemesinden sonuç alınması mümkündür.

İstinaf Mahkemesi Kararı Bozarsa Ne Olur?

İstinaf mahkemesinin verilmiş olan kararı bozması durumunda ilk derece mahkemesinin hüküm veya hükümleri ortadan kalkar. Konuya ilişkin dava dosyası ilgili mahkemeye geri gönderilir. Bu bağlamda tespit edilen hukuka aykırılık durumunun giderilmesiyle birlikte duruşma hazırlık sürecinin yeniden başlatılması beklenir. Tebliğin ardından ilk derece mahkeme kovuşturma aşamasını en baştan başlatır.

İstinaftan Yargıtay’a Giden Dosya Ne Zaman Sonuçlanır?

İstinaftan Yargıtay’a gönderilen dosya için karar süresi ortalama olarak belirlenmiştir. Bir dosya Yargıtay’da yaklaşık 352 günde sonuçlandırılabilir. Bu süre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 473 gün olarak hesaplanmıştır. Dava dosyasının niteliği ve ayrıntıları doğrultusunda süreler değişiklik gösterebilir.

Tazminat Davası İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Hukuk mahkemelerine açılan tazminat davaları, dosya kapsamı doğrultusunda karara bağlanır. Kararın belli olmasını takiben taraflar, istinaf yoluna gitme hakkına sahip olur. İstinafa başvurunun ardından gerekli incelemelerin yapılması için ortalama 3 aylık bir süre gerekir fakat 1 ya da 2 yıla kadar da uzayabilir. Ayrıca tazminat davalarında istinafa başvurmak için herhangi bir değer ya da miktar şartı aranmadığı için başvuru süreci diğer davalara kıyasla daha kolaydır.

Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Karar Süresi Nedir?

Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusunun ardından ortalama 3 ay içerisinde cevap almak mümkündür. Bu aşamada genel olarak mahkeme yoğunluğu ve dosya kapsamı doğrultusunda zaman aralıkları farklılık gösterebilir. Ayrıca adlî tatil gibi dönemlere denk gelen davaların görülme süresi de daha uzun olabilir.

İş Mahkemelerinde İstinaf Süresi Nedir?

İş mahkemelerine intikal eden istinaf başvurularının sonuçlanma süresi belirli faktörlere göre değişiklik gösterir. Davanın incelenmesi ve mahkemenin karara varması için genel olarak 6 ile 7 ay arasında bir süreye ihtiyaç duyulur. Bu noktada dava içeriği doğrultusunda sürenin uzama ya da kısalma ihtimali de söz konusudur.

Her türkü hukuki işlemleriniz ve avukatlık hizmeti için Ankara Hukuk Bürosu Dönmez Hukuk Danışmanlık Ofisi ile hemen iletişime geçin.