Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sürdürmenin imkansız hale gelmesi durumunda, eşlerin karşılıklı olarak ve tüm boşanma sonuçları üzerinde anlaşarak boşanmalarını sağlayan bir dava türüdür. Bu dava, çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha hızlı ve daha az stresli bir süreç sunar.

Boşanma Nedir? Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre, evlilik birliği temelinden sarsılmışsa boşanma mümkündür. Dava süreci içerisinde, eşler ve tanıklar dinlenir, deliller toplanır ve hakim tarafından bir karar verilir.

Anlaşmalı boşanma daha az masraflıdır. Dava masrafları ve avukatlık ücretleri çekişmeli boşanma davalarına göre daha düşüktür. Ancak, anlaşmalı boşanma her zaman mümkün olmayabilir.

Boşanma Nedir?

Aile hukukunun temel konularından biri olan boşanma davaları, özellikle günümüzde çok fazla artış göstermektedir. Dolayısıyla insanlarda boşanma nedir, nasıl olur, süreçle ilgili merak edilen bir çok soru gündeme gelmektedir. Bu yazımızda genel hatları ile değineceğimiz konu: Anlaşmalı boşanma, Ankara boşanma avukatı, Ankara boşanma davaları ve çeşitleri olacaktır.
Öncelikle medeni kanun çerçevesinde evlilik birliği kurulmuş eşler zamanla bir çok sebepler ışığında yine aynı kanun çerçevesinde boşanmalarını gerçekleştirebilirler. Boşanma davaları kendi içerisinde iki temel şekilde görülmektedir. Bunlar:
I. Anlaşmalı boşanma davaları,
II. Çekişmeli boşanma davaları, olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma: TMK md. 166 “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.
Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. “ Tarafların en az bir yıllık evli olması, bir boşanma protokolü hazırlaması ve bu protokoldeki tüm maddeler konusunda mutabık olarak, mahkeme kararı ile boşanmalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma için;
 • Tarafların  boşanma kararı almış olması,
 • Taraflarca ıslak imzalanmış bir anlaşmalı boşanma protokolü olması,
 • Bu protokol ile tarafların aile konutunun veya ayrılar ise kendi ikametgahlarının  bulunduğu adliyeye başvurulmalıdır.
 • Bu başvuru: dava açılışıdır ve anlaşmalı boşanma davası olarak açılmalıdır.
 • Daha sonra ilgili mahkeme gün tayini eder.
 • Mahkemece belirlenen günde her iki tarafında fiziki olarak huzurda hazır bulunması şarttır.
 • Anlaşmalı boşanma Protokol maddeleri, mahkemece incelenir, Açıklık getirilmesi gereken bir husus varsa tarafların iradesine uygun açıklar ancak protokolde değişiklik yapmaz. Sadece müşterek çocuk varsa; çocuğun üstün yararı için çocuk ile kişisel ilişki kurulmasının zaman ve günlerinde değişiklik yapar.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamının son hali taraflara okunur. Protokolün son hali iki tarafça da kabul ettiği takdirde, mahkemece boşanma kararı verilir.
Bu karar ile boşanma gerçekleşmiş gibi görülse de taraflara tebliğ ve itiraz süresinde itiraz etmemesi ile boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir.
Ancak karar kesinleştikten sonra boşanmanın sonuçları ( nüfus kaydı, soyadı değişikliği, vb.) ortaya çıkar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Maddeleri Nelerdir? Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Yazımızın sonunda örnek protokol paylaşacağız. Yine de genel hatları ile anlaşmalı boşanma protokolünde olması gereken hususlar şöyle sıralanabilir:
 • Tarafların adı, soyadı, T.C, adres gibi bilgileri doğru ve tam yazılmalıdır.
 • Boşanma hususu yazılmalıdır. (Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma yolu ile sona erdirilmesi hususunda her iki taraf da mutabıktırlar.)
 • Nafaka hususu,
 • Velayet hususu:
 • Tazminat hususu:
 • Mal paylaşımı:
 • Yargılama giderleri:
 • Sonuç:
Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup, 2 sayfadan ve 3 nüshadan oluşan iş bu protokol sayın mahkemeye sunulmak üzere karşılıklı imzalanmıştır.

Anlaşmalı Boşanmada Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolünün ıslak imzalı halini ve tarafların kimlik fotokopilerini sunmanız gerekmektedir.

Anlamalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşma boşanma için hazırlanan protokolünüz ile taraflardan birinin ilgili yargı yerinin hukuk ön bürosuna başvurması ve gerekli harçları ödemesi ile dava açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Tazminat, Nafaka ve Mal Paylaşımı Hususu

Anlaşmalı boşanmada taraflar kendi aralarında maddi, manevi tazminat belirleyebilirler. Ancak protokolde yazılmadığı hallerde taraflar karşılıklı olarak tazminat haklarında feragat ettikleri anlamına gelmektedir.
Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların tazminat istemi varsa maddi/manevi ayrı ayrı miktarı, ödeme şekli ve ödeme zamanı ayrıntılı yazılmalıdır. Buna karşın tarafların birbirinden tazminat talepleri yok ise (Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi/manevi tazminat talepleri yoktur. Gelecekte de herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve beyan etmektedirler. ) bunu da ayrıntılı yazmaları gerekir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E: 2017/2-3067 K: 2019/512 kararında açıkça anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra tarafların maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.
“Anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez. Diğer yandan yukarıda değinildiği üzere anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış oldukları gibi, birbirlerine herhangi bir kusur izafesinde bulunmadıklarından başka bir ifadeyle bu davalarda yeniden kusur araştırması yapılması mümkün olmadığından mahkemenin eldeki davada topladığı delillere göre belirlediği davalının kusurlu davranışlarının hükme esas alınması ve davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Bu durumda yerel mahkemenin direnme gerekçesi Özel daire bozma kararında ve yukarıda belirtilen bu ilâve gerekçe dikkate alındığında usul ve yasaya aykırıdır.”

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal paylaşımının konusu: Ev, araba, takı, birikim, banka hesapları, kredi borçlar, vb. ‘dir. Taraflar protokol de, evlilik birliği içerisinde edindiği mallar ayrıntı yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanmada tüm menkul ve gayrimenkullerin nasıl paylaşılacağı tarafların iradesi ile belirlenir.
Örnek vermek gerekirse evlilik birliği içerisinde …. Model …… Plakalı araç …. Üzerine kayıtlıdır. İlgili araç …. Kişiye …. Tarihinde devredilecektir. Ayrıca aile konutundaki eşyaların dahi paylaşıldığı belirtilmelidir.
Mal paylaşımının konusu aile konutundakilerde dâhildir. Anca aile konutundaki eşyalar gayrimenkuller de olduğu gibi ayrıntılı yazma şartı yoktur. Ya “Ortak Konut içerisinde taraflar kendilerine ait olan ve anlaşmalı boşanma protokolünde detayına girilmeyen tüm kişisel ve ev eşyası olarak kabul edilebilecek tüm maddi varlıkları; şimdi ve gelecekte ortak konut içerisinden almışlardır. ” şeklinde belirtilebilir veya anlaşmalı boşanma davasından sonra paylaşılacaksa ev içerisinde nelerin kim tarafından alınacağı yazılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Velayet Hususu Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında velayet hususu taraflarca belirlenir. Protokolde açıkça yazmalıdır. Velayet konusu ancak 18 yaşından küçükler için geçerlidir. Eğer tarafların 18 yaşından küçük müşterek çocuk veya çocukları varsa velayetin kimde kalacağı açık bir şekilde yazmalıdır.
Örnek olarak: Tarafların velayete konu ………. T.C. kimlik numaralı …. doğumlu …… isimli ………. T.C. kimlik numaralı ….. doğumlu ….. isimli ve  ………. T.C. kimlik numaralı …. doğumlu …… isimli 3 müşterek çocukları bulunmaktadır. Buna göre 3 müşterek çocuğunda ……….’ın velayetinin baba ………..’a verilmesi konusunda taraflar anlaşmışlardır.
Velayet konusunu taraflarca belirlenmesi ile birlikte , velayet kendisinde olmayan ebeveynin küçük ile kuracağı kişisel ilişki için gün/günler belirlenmelidir. Örnek olarak, Ayrıca taraflar müşterek çocuklar ile anne ……. arasında “Her ayın 1. ve 3. Pazar günleri, ara tatiller de 1 hafta ve yaz tatillerinde  her ayın ilk 2 haftasında” olmak üzere kişisel ilişki kurulması hususunda da anlaşma sağlamışlardır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Alınabilir Mi?

Evet. Eğer taraflar kendi arasında anlaştılarsa anlaşmalı boşanmada da nafaka talep edilebilir. Ancak böyle bir talep varsa mutlaka ve ayrıntılı yazmalıdır.
Eşlerin birbirinden istediği nafaka: yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası istemi hakkında, ” Türk Medeni Kanunu‘nun “Yoksulluk nafakası” başlıklı 175. maddesinde “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” düzenlemesi mevcuttur. Anılan maddede geçen “yoksulluğa düşecek” kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda yasal bir tanımlama olmaması karşısında bu husus uygulamada kurallara bağlanmıştır.
Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 tarihli ve 1998/2-656 Esas, 1998/688 Karar; 16.05.2007 tarihli ve 2007/2-275 Esas, 2007/275 Karar ve 20.06.2019 tarihli ve 2017/2-2424 Esas, 2019/751 Karar sayılı kararlarında; “yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim” gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların “yoksul” kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir. Başka bir ifadeyle, geçimini kendi malî kaynakları ve çalışma gücüyle sağlama imkânından yoksun olan taraf diğer koşulları da varsa yoksulluk nafakası talep edebilecektir. Bir eşin boşanmadan sonra yoksulluğa düşmesi nedeni ile istenir.”
Ancak anlaşmalı boşanma da yoksulluğa düşme durumunu kanıtlamaya gerek yoktur. Tarafların kendi arasında anlaşması yeterlidir. Müşterek çocuk/çocuklar için velayet sahibi velayeti kendisinde olmayandan iştirak nafakası isteyebilir.  İştirak nafakası,  kanuni düzenlemeye göre “Velayet kendisine bırakılmayan eşin, velayet kendisine bırakılan eşe; müşterek çocuğun bakım, eğitim ve sağlık giderleri için gücü oranında aylık ödemesi gereken paraya iştirak nafakası denir.”
“Davalının çalışmadığı, herhangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun eğitim ve bakım giderlerine katılma zorunluluğu mali gücü varsa mevcuttur. Mali gücü yoksa, bu yükümlülüğü söz konusu olmaz. Bu husus nazara alınmadan, velayeti babasına bırakılan müşterek çocuk H. için hiç bir geliri ve malvarlığı bulunmayan davalının, davacıya tedbir ve iştirak nafakası ödemekle sorumlu tutulması doğru bulunmamıştır.(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi  T.11.12.2014, 2014/14461 E., 2014/25529 K.)”

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı

Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı ödeme gücüne göre değil, taraflarca anlaşılan miktar üzerinden belirlenir. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı iştirak nafakası veya yoksulluk nafakasında; nafaka miktarı, ödeme tarihleri, artırım miktarı, vb. Konuların ayrıntılı yazılması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer nafaka talebi yoksa olmadığı da belirtilmelidir.
Tüm bu nafaka taleplerine karşın taraflar birbirlerinden nafaka talep etmeyecekler ise bunu da anlaşmalı boşanma protokolüne yazmalı gerekmektedir. Örnek olarak şu cümle kullanılabilir “Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka talepleri yoktur. Gelecekte de iştirak ve yoksulluk nafakası ya da başka herhangi bir nafaka talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve beyan etmektedirler.”
İştirak Nafaka Miktarı Küçüğün Üstün Yararı Açısından Hâkim Kanaati İle Değiştirilebilir. Bu Değişiklik, Protokolün Geçerliliğine Müdahale Etmez.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma davalarında ücret konusu, eğer avukat ile takip edilmez ise; anlaşmalı boşanma davası da diğer davalar gibi harç ve masraflara tabidir. Ancak çekişmeli boşanmanın aksine hem kısa sürmesi hem de çıkarılan tebligatın sayıca azlığından kaynaklı çok cüzi bir yargılama gideri çıkmaktadır. Başvuru harcı, genel gider avansı gibi şeyler dava açılırken ödenir. Yargılama giderleri yargılamanın sonunda; anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen tarafa bırakılır.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Nasıldır?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat ile takip edilmesi halinde karşı vekalet borcu çıkmamaktadır. Ancak sizin daha sağlıklı bir süreç yönetimi ve hak kaybı yaşanmaması için  avukat ile dava takibi yaptığınızda kendi avukatınıza belli bir miktar hizmet ücreti ödemek zorundasınız.
Ancak, “anlaşmalı Ankara boşanma avukatı sizden şu kadar ister” diye bir miktar belirlenmesi mümkün değildir. Şöyle ki; Avukatın bağlı bulunduğu baro ve Türkiye barolar birliği kurumunun belirlediği bir alt sınır vardır. 17.900,00 TL ancak bu sadece alt sınırdır. Vergileri ve avukatın kişisel eklemeleri dâhil değildir.
Boşanma ciddi ve hukuki olarak sonuç doğuran bir işlemdir. Bu nedenle daha sonra hak kaybı yaşamamanız açısından; Ankara anlaşmalı boşanma avukatı kapsamında destek almanızı tavsiye ederiz. Bu konu ile aklınıza takılan bir husus olduğu hallerde Ankara boşanma davalarında profesyonel olan ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları avukat ile takip edilmesi zorunlu değildir. Taraflar avukatsız anlaşmalı boşanma kapsamında anlaşmalı olarak boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma çerçevesi belli, tarafların anlaşması durumunda; en sağlıklı boşanma yoludur.
Ancak bu kadar kolay gözükmesinin yanında, gerek protokol hazırlığı gerekse tarafların birbiri ile sağlıklı iletişim kurulması için profesyonel, Ankara anlaşmalı boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Karar ve Dilekçe Örnekleri

Örnek Anlaşmalı Boşanma Kararı

ANKARA … AİLE MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO: 2023/… Esas KARAR NO: 2024/..
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Davanın kabulü ile ….. İli, ….. İlçesi, ….. Köyü/mah. Cilt ….., hane ….de nüfusa kayıtlı, ….. ve ….’den olma, ….. doğumlu …….TC numaralı  ……. ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ….. ve …’den olma …..doğumlu ….. TC numaralı  ……..M.K. 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
              2-Tarafların müşterek çocuk ……. (TC:…….) ın  velayetinin anneye  verilmesine,
2-A- velayeti anneye  verilen müşterek çocuk ile baba  arasında müşterek çocuk anne sütünden kesilene kadar,  salı ve perşembe günleri  saat 14:00 ile saat 20:00 arasında, pazar günleri saat 10:00 ile saat 16:00 arasında, şahsi ilişki tesisine,
2-B- müşterek çocuk sütten kesildikten  ve 2 yaşını doldurduktan sonra  salı , perşembe ve pazar günleri saat 18:00 te alınıp ertesi gün saat 10:00 a kadar,
2-C- müşterek çocuk okula başladıktan sonra  cuma günleri okul çıkışında saat 15:00 dan pazar günleri saat 14:00 a kadar
2-D- her ayın 1.ve 3. hafta sonları Cumartesi saat 10:00 dan Pazar günü saat 17:00 e kadar, dini bayramların ikinci günü ve babalar  gününde saat 10:00-17:00 arasında, Sömestr tatilinin ilk haftası Pazartesi saat 10.00’dan takip eden Pazar 17.00, 1 Temmuz saat 10.00’dan 30 Temmuz saat 17.00’e kadar arasında şahsi ilişki tesisine,
Velayeti anneye  verilen  müşterek çocukların eğitim ve  sağlık durumları,  özel  günleri ile ilgili olarak babaya  düzenli birşekilde  bilgi vermesine, şahsi ilişki tesisinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren uygulanmasına,
3-Velayeti babaya  verilen müşterek çocuklar için Türk Medeni Kanunun 353. ve velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına dair tüzüğün 4. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuğa ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesi, yoksa her hangi bir mal varlığının bulunmadığının, mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içinde mahkememize bildirilmesi, davalı tarafından süresi içinde cevap verilmemesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni Kanunun 360. ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına,
4-davalı baba davacıya müşterek çocuğun bakım ve masrafları için aylık 2.000,00 TL iştirak nafakasını 05/02/2024 tarihinden itibaren iştirak nafakası ödemesine ,  nafaka gelecek yıllarda  tüfe oranında artırılmasına,
5-Ziynet eşyaları bedeli olarak davalı tarafından davacıya aylık 25.000,00 er Tl taksitler halinde 15/02/2024 tarihinden 15/07/2025 tarihine kadar toplam 450.000,00 TL nin ödenmesine,
6-Tarafların karşılıklı olarak hazırlayıp mahkememize ibraz ettikleri PROTOKOLÜN ONAYLANMASINA,
7-Harçlar yasası uyarınca alınması lazım gelen  427,60 TL harçtan peşin alınan  269,85 TL nin  mahsubu ile  kalan  157,75 TL nin davacıdan alınarak  Hazineye gelir kaydına,
8-Davacının yargılama aşamasında yapmış oldukları masrafların üzerlerinde bırakılmasına, tarafların talepleri doğrultusunda  ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,
9-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde istek halinde taraflara  iadesine,
 Dair davacı  ve     davalı    yüzüne karşı, kararın tebliğinden  2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesinde  istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 30/01/2022

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ( Örnek Protokol)

Aşağıda bilgileri yer alan ve …..  tarihinde evlenen taraflar arasında Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere, ….. tarihinde aşağıdaki şekilde Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.
Madde 1 – TARAFLAR
  1.1 – Taraflar aşağıdaki şekildedir:
……(T.C kimlik no: ….. (Bundan böyle “Kadın Eş” olarak anılacaktır.)
VE
…… (T.C kimlik no: ……) (Bundan böyle “Erkek Eş” olarak anılacaktır.)
1.2 – “Kadın Eş” ve “Erkek Eş” bundan sonra tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
Madde 2 – KONU
2.1 – Taraflar kendi iradeleri ile ve ortak karar ile aşağıdaki şartlarda boşanmayı kabul etmişlerdir.
2.2 – Taraflardan ….., boşanmak için mahkemeye müracaat edecek ve diğer Taraf MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.
Madde 3 – TAZMİNAT
3.1 – Taraflar boşanma nedeniyle istenecek tazminat konusunda aşağıdaki şartları kabul etmiştir:
Tarafların birbirinden maddi ya da manevi tazminat talebi yoktur.
Madde 4 – ERGİN OLMAYAN MÜŞTEREK ÇOCUKLAR
4.1 – Tarafların 18 yaş altında 1 (bir) adet müşterek çocuğu vardır. 18 yaş altı müşterek çocuğa ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:
4.1.1 – …. doğum tarihli ….. (T.C kimlik no: …..)
Madde 5 – VELAYET
5.1 – Tarafların 18 yaşından küçük müşterek çocuğunun velayeti hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:
5.2 – Yukarıda bilgileri verilen müşterek çocuğun velayeti belirtilen Tarafa verilecektir: ……
5.3 – Baba ……, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile aşağıda belirtilen şekilde ve zaman diliminde vakit geçirerek kişisel ilişki kuracaktır:
– Müşterek Çocuk anne sütünden kesilene kadar, haftanın salı, perşembe ve pazar günleri, günde 6 (altı) saat (Salı ve Perşembe günü saat 14’ de alınacak 20:00’da bırakılacak, Pazar günleri saat 10:00 da alınacak 16:00’da bırakılacak) olacak şekilde baba ile babanın ikamet ettiği evde vakit geçirecektir.
Müşterek Çocuk sütten kesildikten veya 2 yaşını doldurduktan sonra, haftanın salı, perşembe ve pazar günleri  baba ile geçireceği günlerde geceleri babası ile birlikte kalması sağlanacaktır.
– Müşterek Çocuk okula başladıktan sonra ise, cuma günleri okul çıkışında anneden alınacak ve Pazar günleri öğleden sonra anneye geri verilecektir.
– Müşterek Çocuk Diğer ara tatillerinin yarısını annede kalan yarısını babada geçirecektir.
– Müşterek Çocuk Dini Bayramların bir tanesinin 1. ve 3. günü babada 2. günü annede, diğerinde ise .1. ve 3. günü annede 2. günü babada geçirecektir. Ya da bir bayram annede diğer bayram babada geçirecektir.
5.4 – Tarafların müşterek çocuğu tatillerde ebeveynleri ile aşağıda belirtilen şekilde ve zaman diliminde vakit geçirecektir:
– Müşterek çocuğun okul çağı başladığında yaz tatillerinin okulların kapanmasına müteakip 1 ayı babasının yanında, kalan süresini annesinin yanında geçirecektir.
– Müşterek çocuğun okul çağı başladığında yarıyıl tatillerinin ve diğer ara tatillerin yarısını babasının yanında kalan yarısını ise annesinin yanında geçirecektir.
Madde 6 – NAFAKA
6.1 – Boşanma sonucu ….., velayet sahibi …… lehine; müşterek çocuğun bakımı, masraf ve giderleri için aylık 2.000 TL iştirak nafakası ödeyecektir. (Ayrıca müşterek çocuk ……’ın Tüm Bebek Bezi, Bebek Maması, Aşı, İlaç, Gıda Takviyesi, Oyuncak, Giyim Kuşam ihtiyaçları baba …… tarafından karşılanacaktır.)
6.2 – İştirak nafakası her ay (en geç) belirtilen tarihte banka hesabına yatırılacaktır: Her ayın 5. günü
6.3 – İştirak nafakası aylık olarak aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:
…….. Bank (……) – ……….
6.4 – Taraflar birbirlerinden yoksulluk nafakası talebinde bulunmamışlardır. Taraflar, bu husustaki taleplerinden hem bu sözleşme içinde hem de ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
Madde 7 – MAL PAYLAŞIMI
7.1 – Tarafların anlaşmalı boşanma sonucunda paylaşacakları evlilik sonrasında ortak edinilmiş olan malların tamamının listesi aşağıda belirtildiği gibidir:
– …………….. adresinden bulunan ev
– ….. Model …… plakalı …… marka Binek Araç
7.2 – Mal Paylaşımı Aşağıdaki gibi olacaktır.
Yukarıda listesi verilen mallardan aşağıda belirtilmiş olanlar ……adına olacaktır. …… bu listede belirtilen mallardaki haklarından feregat etmiştir.
– …….. adresinden bulunan ev….. 307 marka Binek Araç
7.4 – Taraflar tüm gayrimenkul ve menkul mallar konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmış ve paylaşmışlardır. Karşılıklı olarak evlilik öncesinde veya evliliğin sonlandırılmasından sonra edinilen gayrimenkul ve menkul mallar konusunda başkaca hiçbir talepleri yoktur.
Madde 8 – ZİYNET EŞYALAR
8.1 – Taraflar arasında paylaşıma konu olan ziynet eşyaları aşağıda belirtildiği gibidir:
– Evlilik süresi boyunca biriktirilen yaklaşık 70 bin ₺ değerinde altın ve döviz.
– Güncel Piyasa Değeri 450.000 TL olan düğün takıları.
8.2 – Yukarıda sayılan ziynet eşyaların paylaşımı ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
– Evlilik süresi boyunca biriktirilen yaklaşık 70 bin ₺ değerinde altın ve dövizin tamamı ……..’a bırakılacaktır. ……. ziynet eşyalarındaki haklarından feragat etmiştir.
– 450.000 TL değerindeki düğün takıları ……’a 18 ay vadede 25.000 TL’lik eşit taksitler ile …..Ş tarafından Protokolün 6.3 maddesinde belirtilen IBAN numarasına her ayın 15’inde ödenecektir. Bu ödemelerin ilk taksiti 15 Şubat 2024 tarihinden başlayacak, 15 Temmuz 2025 tarihinde son taksitin ödenmesi ile sonlanacaktır.
8.3.– Taraflar tüm ziynet eşyaları konusunda yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden ziynet eşyaları konusunda hiçbir talepleri yoktur.
Madde 9 – AİLE KONUTU
9.1 – Taraflar evlilik birliği sürecinde birlikte yaşamış oldukları aile konutunu, evlilik birliği sona erdikten sonra boşaltacaktır.
Madde 10 – EV EŞYALARI
10.1 – Taraflar, evlilik birliği sürecinde birlikte yaşamış oldukları aile konutunda bulunan ev eşyalarının paylaşımı konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır:
– Oturma Odasında Bulunan Tüm Eşyalar (L Koltuk, Kitaplık, Tv Ünitesi, TV, Kitaplar) ve Kahve Makinesi ……….’a verilecektir.
– Kalan eşyaların tamamı ……….’a bırakılacaktır.
– Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 gün içerisinde …………
Madde 11 – MÜŞTEREK BORÇLAR
11.1 – Tarafların evlilik birliği içinde müşterek olarak edindikleri borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir:
11.2 – Tarafların müşterek borcu yoktur.
Madde 12 – DİĞER HUSUSLAR
12.1 – Taraflar yukarıdaki konulara ek olarak aşağıdaki şartlarda ve konularda anlaşmaya varmıştır:
12.2.- Protokolün 8.2 maddesinde belirtilen 18 vadeli ödeme planı aşağıdaki gibidir.
NOİLGİLİ ÖDEME AYITUTAR
115 ŞUBAT 202425.000 TL
215 MART 202425.000 TL
315 NİSAN 202425.000 TL
415 MAYIS 202425.000 TL
515 HAZİRAN 202425.000 TL
615 TEMMUZ 202425.000 TL
715 AGUSTOS 202425.000 TL
815 EYLÜL 202425.000 TL
915 EKİM 202425.000 TL
1015 KASIM 202425.000 TL
1115 ARALIK 202425.000 TL
1215 OCAK 202525.000 TL
1315 ŞUBAT 202525.000 TL
1415 MART 202525.000 TL
1515 NİSAN 202525.000 TL
1615 MAYIS 202525.000 TL
1715 HAZİRAN 202525.000 TL
1815 TEMMUZ 202525.000 TL
TOPLAM TUTAR450.000 TL

12.3. Müşterek çocuk olan ……’ın Protokolün 6.1. maddesi dışında kalan tüm masrafları taraflar tarafından ortaklaşa karşılanacaktır.

Madde 13 – SON HÜKÜMLER
13.1 – Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, işbu protokol ….. tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Aile Mahkemesi’nde delil olarak kullanılacaktır.
13.2 – Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki Taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.
13.3 – İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup iradelerine uygun bulunmuş ve 13.11.2023 tarihinde karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı Boşanmada Dilekçe Örnekleri

Anlaşmalı Boşanmada Feragat Örneği

………….. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DOSYA NO :2021/….. E.
DAVACI :………
VEKİLİ :………..
DAVALI :………
KONU :………
AÇIKLAMALAR
Davacı ile davalı taraf anlaşmış olup, davacı davasından feragat etmektedir. Bu kapsamda dosyada feragat beyanımız doğrultusunda karar verilmesini  talep ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

…………..NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
DAVACI :……
VEKİLİ :…….
DAVALI :…….
KONU :….
AÇIKLAMALAR :
Taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile boşanma kararı almıştır. Bu nedenlerle taraflarca anlaşmalı boşanma için protokol imzalanmıştır. “Anlaşmalı Boşanma Protokolünü” sunmaktayız. Gerekli hukuki işlemlerin bu protokol kapsamında yapılmasını talep ederiz.
Ek: Anlaşmalı Boşanma Protokolünün aslı

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı Boşanmanın Avantajları Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanmak, çekişmeli olarak boşanmadan daha avantajlıdır. Bunun nedeni ise tarafların öncesinde boşanmanın konusu olabilecek tüm hususlar konusunda; duruşma öncesinde mutabık olmaktadır. Bu nedenle boşanma süreci yargı aşamasına geldiğinde; genelde anlaşmalı boşanma davaları bir belki iki celsede bitmektedir. Buna karşın, çekişmeli boşanma davaları bazen yıllar sürmektedir. Anlaşmalı boşanma hem daha kısa sonuç vermesi bakımından, zaman; daha az masraflı olması nedeni ile de maddi yönden daha avantajlıdır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Bir bilemediniz iki il celse sürmektedir. Avukat ile takiplerde anlaşmalı boşanma için dava açılışından sonra yakın tarihe gün alınarak çok hızlı sonuç alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim “boşanma konusunda anlaşıp anlaşılmadığı, Protokol maddelerini tek tek okuyarak onaylamanızı ister.”

Anlaşmalı Boşanmada Hemen Boşanılır Mı?

Evet tarafların anlaşması halinde, ilk duruşmada boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Nafakası Ne Kadar?

Anlaşmalı boşanma davalarında gerek yoksulluk nafakası gerekse çocuk için ödenen iştirak nafaka miktarını taraflar kendileri belirler.
Anlaşmalı boşanma ve Anlaşmalı boşanma davaları kapsamında Ankara hukuk bürosu olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz ile her zaman yanınızdayız. Detaylar için hemen ulaşın!