Ankara tahliye avukatı işlem yapar maket ev ve tokmağın altında bulunan masada.

Ankara tahliye avukatı, başkentte yaşanan kira sözleşmesi uyuşmazlıklarında hem mülk sahiplerine hem de kiracılara hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunan uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. Özellikle son yıllarda yapılan yasal değişikliklerle birlikte kira hukukunda uygulanan prosedürler karmaşıklaşmış ve tahliye davaları özel bir uzmanlık gerektirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, Ankara tahliye avukatı, taşınmazın tahliyesi süreçlerinde karşılaşılan zorluklara hakimdir ve taraflara en etkili çözümleri sunar.

Ankara Tahliye Avukatı (Ankara Kiracı Tahliye Avukatı); Haklarınızı Koruyun!

Ankara tahliye avukatı, Ankara’da tahliye davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Tahliye davaları, kiracıların kiraladıkları yerleri boşaltmalarını isteyen ev sahipleri tarafından açılır. Bu tür davalar, kiracıların haklarını korumak için dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Ankara tahliye avukatı, müvekkillerine tahliye davalarında hukuki destek sağlar ve müvekkillerinin haklarını korur.

Ankara tahliye avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak için kapsamlı bir hizmet sunar. Tahliye davalarında, avukatlar müvekkillerine şunları sağlayabilir:

 • Kiralama sözleşmesinin incelenmesi
 • Kiralama sözleşmesindeki şartların açıklanması
 • Kiracı haklarının korunması
 • Tahliye davası sürecinde müvekkilin temsil edilmesi

Ankara tahliye avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak için her zaman hazırdır. Tahliye davalarında hukuki destek almak isteyenler, Ankara tahliye avukatlarına başvurabilirler.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, konusu kira sözleşmesi olan davaları kapsayan hukuk alanıdır. Kira sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine göre düzenlenen sözleşme ilişkisidir. Taraflar kiralayan (taşınmaz sahibi) ve kiracıdır. Son dönemde ülkemizdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak kira fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte kira sözleşmelerinden kaynaklı birçok uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Uyuşmazlıklar genellikle tahliye davası, kira tespit davası, kira bedelinin uyarlanması davası gibi davalarla çözülebilmektedir.

Ankara tahliye avukatının elinde tokmak bulunur.

Kira Hukuku Alanındaki Davalar Nelerdir?

Kira hukuku alanındaki 3 dava türü şunlardır:

 • Kira Tespit Davaları
 • Tahliye Davaları
 • Zorunlu Arabuluculuk

Kira Tespit Davaları

Kira tespit davaları, özellikle kiralayan (konut sahibi) tarafından, kira bedelini artırmak amacıyla açılan davaları ifade eder. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinin 3. fıkrasına göre, 5 yıldan uzun kira sözleşmelerinde ya da 5 yıl sonrası yenilenen sözleşmelerde kira bedeli, hâkim tarafından belirlenir. Bu belirlemede, tüketici fiyat endeksinin yıllık değişimi, konutun genel durumu ve benzer yerlerin kira bedelleri dikkate alınır.

Önemli bir not olarak 5 yıldan uzun kira sözleşmeleri için uygulanan yüzde 25’lik kira artış kuralı burada geçerli değildir. Yani, kira sözleşmeniz 5 yıldan fazlaysa, kira bedelindeki artış yüzde 25’ten daha fazla olabilir. Konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Dönmez Hukuk Ofisi’ne başvurabilirsiniz.

Tahliye Davaları

Tahliye davaları, bir konut veya çatılı işyerinin, belirli yasal sebeplerle boşaltılmasını sağlamak için kiralayan (taşınmaz sahibi) tarafından açılan davalardır. Türk Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na göre belli sebepler dışında tahliye edilme talebiyle dava açılamaz. Örneğin konut kiralarında 1 yıllık süre sonunda otomatik tahliye zorunluluğu yoktur. Aslında konut ve çatılı işyerleri için yapılan kira sözleşmeleri 10 yıl sürelidir. Bu 10 yılın ardından, kiralayan belirli sebeplere dayanarak tahliye talep edebilir.

Bu sebepler arasında kiralayanın kişisel ihtiyaçları, tadilat yapma gerekliliği, imar planları veya yeni mülk sahibi olma gibi durumlar sayılabilir. Eğer kiracı, kiralayana tahliye taahhütnamesi vermişse, kiralayan doğrudan tahliye talebinde bulunabilir. Ancak kiracı itiraz ederse, kiralayan bu taahhütnameyi dayanak göstererek mahkemede dava açabilir.

Eğer kiracı, kira borcunu ödemekte gecikirse veya ödemezse, kiralayan iki defa ihtarname çekerek sözleşmenin sonunda tahliye davası açabilir. Borcu sonradan ödemiş olsa bile, kiralayan bu hakka sahiptir.

Son olarak kiracı kira bedelini ödemezse, kiralayan yasal yollarla takip başlatarak alacağını talep edebilir. Eğer kiracı belirtilen süre içerisinde borcunu ödemez veya itiraz etmezse, kiralayan tahliye davası açabilir. Örnek mahkeme kararları, bu açıklamaları destekleyen somut durumları göstermektedir.

Örnek karar metinleri:

“…Tüm bu hususlar göz önüne alındığında; davacının dava konusu taşınmazı 01/12/2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiraya verdiği, sözleşmenin taraflar arasında imzalandığı, yine taraflar arasında 15/01/2021 tarihli tahliye taahhütnamesi düzenlendiği, taahhütnamenin ilk kira sözleşmesinden sonra verilmiş olduğu, yazılı olduğu, tahliye taahhüdünün bizzat kiracı tarafından yapılmış olduğu, taşınmazın hangi tarihte tahliye edileceğinin belirtildiği, bu haliyle geçerli olduğu, icra takibinin tahliye taahhüdünde belirtilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde açıldığı, dolayısıyla süresinde olduğu anlaşılmakla, davanın kabulüne, davalının Ankara Batı İcra Dairesinin………………… Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptali ile dava konusu ………………………………………. adresinde bulunan taşınmazdan TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞ olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” Ankara Batı 4.Sulh Hukuk Mahkemesi
“…Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili ve tahliye talebi ile icra takibi başlatıldığını, davalıya ödeme emri tebliğ edildiği halde borca itiraz etmediği gibi ödeme süresi içinde takibe konu borcu ödemediğini, temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı taraf, usulüne uygun tebligata rağmen yanıt vermemiştir.
Dava, İ.İ.K. 269/a maddesine dayalı tahliye talebine ilişkindir.
İcra dosyasının incelenmesinde; davacı vekili tarafından davalı aleyhine kira alacağının tahsili ve tahliye talebi ile icra takibi başlatıldığı, 13 örnek nolu ödeme emrinin davalı borçluya 02/11/2022 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 7 günlük itiraz süresi içinde borca itiraz etmediği gibi, 30 günlük yasal ödeme süresi içinde takibe konu borcu ödemediği, iş bu davanın süresinde açıldığı, temerrüt olgusunun gerçekleştiği kanaati ile kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekmiştir.” Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesi

Zorunlu Arabuluculuk

5 Nisan 2023’te Resmi Gazete‘de yayınlanan bir kanun değişikliği ile kira davalarında arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Ancak ilamsız icra davaları bu zorunluluğun dışındadır. Yani tahliye, kira belirleme ve kira ayarlama davalarında, dava açmadan önce arabulucuya gitmek gerekir. Eğer arabulucuya başvurmadan dava açarsanız, mahkeme davanızı kabul etmez. Bu tür davalarda yanınızda deneyimli bir avukatın olması, gereksiz zaman ve para kaybını önler.

Ankara Hukuk Bürosu nezdinde, kiracı tahliye konularında Ankara tahliye avukatı olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ankara tahliye avukatı taraflara sözleşme hakkında bilgi verir.

Kiracı Tahliye Avukatı Nedir?

Kiracı tahliye avukatı, kiralanan taşınmazın sahibinin, kiracının tahliyesi sürecinde hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti veren uzmanlaşmış bir avukattır. Bu avukat, konut veya işyeri sahiplerine, kiracıların sözleşmelere uygun bir şekilde ve kanuni süreçler dahilinde tahliye edilmesi için gereken adımları takip ve rehberlik eder. Kiracı tahliye davaları, belirli bir uzmanlık gerektirir. Çünkü bu davalarda hem süreçlerin hem de kanuni şartların doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Kiracı tahliye avukatı, bu süreçlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

Kiracı Tahliye Avukatı Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Avukatın kira hukuku konusunda uzmanlaşmış olmasına dikkat edilmelidir.
 • Daha önce benzer davalarda başarı sağladığına ilişkin referansları incelenmelidir.
 • İletişim becerileri ve müvekkil ile kurduğu ilişki önemlidir.
 • Avukatın etik değerlere bağlı bir çalışma yöntemi olup olmadığına bakılmalıdır.
 • Ücretlendirme ve hizmet koşullarının şeffaf bir şekilde sunulması gerekmektedir.
 • Avukatın güncel mevzuata hakimiyeti ve sürekli eğitim alıyor olması tercih sebebi olmalıdır.
 • Ofisinin ulaşım kolaylığı ve iletişim altyapısının güçlü olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku alanında avukatın önemi, karmaşık şekil ve süre şartlarını doğru bir şekilde yerine getirerek kiracının tahliye edilmesi sürecini başarıyla yönetmede yatmaktadır. Kiracıların tahliye edilmesi konusunda kanunda belirtilen çok sıkı şekil ve süre şartları vardır. Bu nedenle kira tahliye davası açmayı düşünen bir kiralayanın, bu konuda deneyimli ve uzman bir avukata başvurması, davayı hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırmak için hayati bir öneme sahiptir. Uzman bir avukat hem dava sürecini en verimli şekilde yürütür hem de kiralayanın haklarını en üst seviyede korur.

Ankara tahliye avukatı ihtiyacınız ve diğer davalarınız için Dönmez Danışmanlık ve Ankara Hukuk Bürosu ofisimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

Kira Hukuku Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira hukuku davalarının türüne göre sarf edilecek süre ve emek oranında ücretlendirme yapılmaktadır. Örneğin Ankara Barosu’nun en az ücret çizelgesine göre 22.000,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i kadar bir ücret belirlenmiştir. Ancak bu ücretler her davanın hususiyetine göre farklı olarak belirlenmektedir.

Kira Hukuku Alanında Hizmet Veriyor Musunuz?

Dönmez Ankara Hukuk Bürosu , konut ve işyeri sahiplerinin yanı sıra kiracılarla da birlikte çalışarak onlara özel, somut ve hızla uygulanabilir çözümler sunar. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye davaları, belirli bir uzmanlık ve deneyim gerektirir. Dönmez Hukuk Ofisi, bu alanda geniş bilgiye sahip, tecrübeli bir kadro ile müvekkillerinin yanında yer alır. Eğer taşınmaz sahipleri, mülklerini farklı nedenlerle, özellikle kendi ihtiyaçları için ya da daha avantajlı kira şartlarıyla kiralamak istiyorlarsa, kiracıların mevzuata uygun şekilde tahliye edilmesi sürecinde gerekli tüm hukuki danışmanlık ve destek hizmetlerini veriyoruz.

Ankara tahliye avukatı ev maketi ve kum saatinin olduğu yerde işlem yapar.

Ankara Tahliye Avukatı Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı Tahliyesine Hangi Avukat Bakar?

Kira sözleşmeleri konusunda uzmanlığı olan tüm avukatlar kiralananın tahliyesi davasına bakar.

Tahliye Davası Açmak Ne Kadara Mal Olur?

Avukatlık ücreti hariç, davanın türüne göre güncel tarifelerde 2.000 TL. ile 5.000 TL. arasında dava masrafları olmaktadır. Ancak dava harçlarındaki artış ve bilirkişi atanması gibi nedenlerle masraflar artış gösterebilmektedir.

Ankara Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tarafların tutumuna göre arabuluculuk süresi 1 ay olmakla birlikte, arabuluculukta anlaşamama halinde dava süreci ortalama 6 ay ile 15 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Kira Tespit Davasını Ne Zaman Açabiliriz?

Yenilenen kira sözleşmesinin 5. yılından sonra takip eden yıl için kira tespit davası açılabilir.

Kira Tespit Davasında Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Hâkim TÜFE enflasyon oranı ve emsal kira bedellerini göz önüne alarak belirlediği değerden hakkaniyete uygun bir indirim yaparak belirler.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Kiracı kiralayana, belirledikleri ileri bir tarihte taşınmazı tahliye edeceğini bildiren yazılı bir belge vermişse kiralayan bu belgeye dayanarak icra ve tahliye davası açabilir. Tahliye taahhütnamesinin şartları: taahhütname sözleşme ile aynı günde imzalanmamalı ve yazılı olarak verilmelidir.

Tarihleri boş olarak imzalanan taahhütnamenin, sonradan doldurularak işleme konması halinde, kiracının evrakta sahtecilik itirazı kabul edilmeyecektir. Yargıtay’ın bu konuda istikrar kazanmış emsal kararları bulunmaktadır.

Dönmez Hukuk Bürosu olarak Ankara tahliye avukatı nezdinde uzman ekibimiz ile sizlere hizmet veriyoruz.

Zorunlu Arabuluculuk ile Anlaşmak Zorunlu Mudur?

Son yapılan kanuni düzenlemelerle, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira sözleşmesinden kaynaklanan davalarda, arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmiştir. Arabuluculukta anlaşmak zorunlu değildir. Anlaşamama halinde son tutanak düzenlenerek dava süreci başlatılabilir.

Arabuluculukta Anlaşma Sağlandıktan Sonra Taraflar Anlaşmaya Uymazsa Ne Yapılabilir?

Eğer taraflar, avukatları ve arabulucu bir anlaşma belgesini hep birlikte imzalarsa, bu belge doğrudan yürürlüğe girer ve bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir. Fakat sadece tarafların ve avukatlarının imzası varsa, bu belgenin uygulanabilmesi için sulh hukuk mahkemesinden özel bir onay alınması gerekir. Yani, herkesin imzasıyla belge direkt olarak uygulamaya konulur.

Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmak Zorunda Mıyız?

Arabuluculuk görüşmesine geçerli bir sebep olmadan katılmazsanız, bu size maliyetli olabilir. Eğer ilk toplantıya katılmazsanız ve dava sırasında haklı çıkarsanız bile tüm dava masraflarını ödemeniz gerekir. Ayrıca, avukat ücreti de size iade edilmez. Eğer her iki taraf da toplantıya gelmezse, herkes kendi dava masraflarını ödemek zorunda kalır.

Arabuluculuk Görüşmelerindeki Müzakereler Dava Sürecinde Bağlayıcı Mıdır?

Arabuluculuk sırasında paylaşılan bilgiler gizlidir. Taraflar başka bir şey kararlaştırmadıkça arabulucu bu bilgileri başkalarıyla paylaşamaz. Ayrıca arabuluculuk görüşmelerinde söylenenler sonraki davalarda delil olarak kullanılamaz ve taraflar için bağlayıcı değildir.

Arabulucu Ücretini Davacı mı Öder?

Arabuluculuk faaliyetinin neticesinde tarafların anlaşması durumunda, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak ve aksi kararlaştırılmadıkça taraflar tarafından eşit miktarda ödenir. Bu kapsamda ödenecek ücret, Tarifenin Birinci Kısmında yer alan iki saatlik ücretin altında olamaz. Fakat, arabuluculuk faaliyeti esnasında tarafların katılmaması, görüşmenin gerçekleşmemesi veya iki saatten daha kısa süren toplantılarda anlaşma sağlanamaması hallerinde, belirlenen iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı‘nın bütçesinden karşılanacaktır.

Daha Önce Açılmış Davalar için Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk uygulaması 01.09.2023 tarihinden sonra açılan davalar için geçerlidir. Zorunlu arabuluculuk yapılmadan uyuşmazlığın çözümü için dava açılması durumunda, mahkeme dava şartı eksikliğinden davayı reddeder.

Ankara Hukuk BürosuAnkara tahliye avukatı sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Bizimle hemen iletişime geçin!

Benzer Makale ve Sayfalar