Ellerin altında ki dosyalarda Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) bulunur.

Hakkında kesinleşmiş ceza veya güvenlik tedbiri kararı bulunan kişiler hakkında, devlet tarafından kaydedilen bilgilerin bulunduğu arşiv sistemine Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) denir.

Kişilerin tutuklu kalması veya gözaltına alınması halinde, derhal Adli sicil kaydı veya sabıka kaydına işlem yapılmaz. Adli sicil kaydına bir ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımının işlenmesi için kişi hakkında mahkemeler tarafından verilen hükmün kesinleşmesi gerekir. İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar itiraz, istinaf veya temyiz aşamalarından geçmeden kesinleşmez.

Bu süreçlerden, kanunda öngörülen kanun yolu tamamlandıktan sonra karar kesinleşir. Kesinleşen kararlarla birlikte, mahkûm olan kişinin adli siciline ilgili ceza ve güvenlik tedbirleri işlenir. Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru yolunun tamamlanması beklenmez. Sanık, AYM Bireysel Başvuru yoluna gitmiş olsa dahi, kesinleşen karar Adli sicil kaydına işlenir.

Mahkûmiyet kararları; güvenlik tedbiri veya ceza kararları genel olarak adli sicil sistemine işlenir. Ancak Ceza Muhakemesi Kanunun 231-13. Maddesine göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (H.A.G.B.) kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kararlar talep halinde hâkim, savcı ve mahkemelere gönderilir.

CMK 231-13 : “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.”

Adli Sicil Kaydı İçin İşlenecek Bilgiler

Adli Sicil Kanunu Madde 4’e göre aşağıdaki bilgiler Adli Sicil Kaydına İşlenir:

Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;

Hapis cezaları ile ilgili olarak;

1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
2. Koşullu salıverilme kararı,
3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

1. Denetim süresi,
2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,

Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

Adlî para cezası ile ilgili olarak;

1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

• Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
• Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
• Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
• Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
• Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
• Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilir.

Adamın ellerinde ki dosyalarda Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) bulunur.

Adli Sicil Kaydı İçin İşlenmeyen Bilgiler

Adli Sicil Kanunu Madde 4’e göre aşağıdaki bilgileri adli sicil kaydı bilgilerine işlenmez.

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;

a)Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
b)Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
c)İdarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez.

Adli Sicil haricinde tutulan özel kayıtlarda tutulan bilgiler:

*Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.

*Karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yararlanması dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında verilen kararlar adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. On beş yıl süreyle muhafaza edilen bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde verilebilir.

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Ne Zaman Silinir?

Adli Sicil Kanunu maddelerine göre aşağıdaki durumlarda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, adli sicil kaydı silinerek Arşiv Kaydına alınır.

* Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
* Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
* Ceza zamanaşımının dolması,
* Genel af,
*Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir
*Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir?

Dikkat edilmesi gereken husus Adli sicil Kaydı bilgilerinin silinmesi için cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması gerekir. Sadece tahliye olmak, Adli Sicil Kaydının silinmesi için yeterli değildir. Kaydın silinmesi için bihakkın tahliye süresinin dolması gerekmektedir. Örneğin 7 yıllık kesinleşmiş cezası bulunan bir mahkûm, 05.05.2015 tarihinde cezaevine girmiş ve 05.05.2019 tarihinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye olmuş olsa bile Adli Sicil Kaydının silinme tarihi 05.05.2022 tarihinden sonrasıdır.

Adli sicil Kaydının silinmesi ile ilgili zaman ve usullere dikkat edilmeden yapılan başvurular, gereksiz zaman ve maddi kayıplara neden olacağından Adli Sicil konusundan uzman bir avukattan destek alınmasında fayda bulunmaktadır. Adli Sicil Kaydının silinmesi için genel dava vekâletnamesi yeterli değildir, özel vekâletname düzenlenmesi gereklidir.

Normal şartlarda, kanunda belirlenen süreler geçtikten sonra kişilerin adli Sicil Kayıtları silinerek Arşiv Kaydına geçmektedir. Ancak Mahkemelerin, Savcılıkların ve Adli Sicil Genel Müdürlüğünün iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle uzun yıllar kayıtlar silinememektedir. Bu konuda tecrübeli avukatlardan yardım almanız, başvuru prosedürünün doğru şekilde yapılmasını ve takibinin sağlanması Adli Sicil Kaydı bilgilerinizin silinme sürecini hızlandıracaktır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli Sicil Kaydından tutulan bilgiler, cezanın veya güvenlik tedbiri yaptırımının tamamlanmasıyla silinerek, başka bir arşivleme sistemi olan Adli Sicil Arşiv Kaydı sistemine alınır.

Sık Sorulan Sorular

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli Sicil Arşiv Kaydı da Adli Sicil Kaydı gibi belirli koşulların sağlanmasıyla silinebilir. Adli Sicil Kanununa göre aşağıdaki koşullarda, Adli Sicil Arşiv Kaydı tamamen silinir.

* İlgilinin ölümü üzerine,
*Anayasanın 76’ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
(4) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Parmakla gösterilen ve elde tutulan büyüteç ile bakılan dosyanın içerisinde Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) bulunur.

Yurt Dışı Mahkeme Kararlarından Kaynaklanan Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Kişinin yurt dışında işlediği bir fiilden dolayı mahkemeler tarafından verilen cezalar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bildirildiği takdirde, Adalet Bakanlığı suç ve ceza ile ilgili bilgileri Adli Sicil kaydına işleyebilir. Bu durumda Adli Sicil Kaydı veya Arşiv Kaydının silinmesi için kişinin ikamet yer mahkemesi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Yurt dışı Adli Sicil Kaydı işlemleri için Adli Sicil konusunda tecrübeli avukatlardan yardım almanız, işlemlerin doğru ve zamanında yapılması adına faydalı olacaktır.

Adli Sicil Kanunu 13/A-3 Maddesi: Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

Adli Sicil Kaydı E Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi bağlantı adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numaranız ve parolanızla adli sicil arşiv kaydı uygulamasına yönlendirileceksiniz. İlgili alanları doldurmanız halinde tarafınıza kare kodlu resmi bir belge verilecektir.

E devlet portalından Adli Sicil Kaydı belgesi alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Belgenin hangi kurumlara verileceği sekmesinde sunulan seçeneklerde özel, resmi, yabancı ülke (tercümeli) tercihleri bulunmaktadır. Eğer özel sektör iş başvuruları yapacaksanız bu kısımda ÖZEL tercihini belirtmelisiniz. Bu durumda sadece Adli Sicil Arşiv kaydınız görünecektir. Adli Sicil Arşiv kaydınızla ilgili bilgi, belgede yer almayacaktır. E devlet adli sicil kaydı uygulamasında RESMİ seçeneğini seçerseniz daha adli sicil kaydında olup Adli Sicil Arşiv kaydına aktarılan bilgilerde belgede yer alacaktır. E devlet adli Sicil Arşiv kaydı bilgilerinin silinmesi ayrı bir işlem gerektirmektedir.

E Devlet Adli Sicil Kaydı Silme

E devlet Adli Sicil Kaydı silme işlemi için E devletten adli sicil kaydı uygulamasından temin edeceğiniz adli sicil kaydınız incelendikten sonra ilgili suç ve cezaya ilişkin bilgiler kontrol edilerek gerekli işlemler tarafımızca takip edilecektir. Adli Sicil Kaydındaki bilgilere göre cezayı takdir eden mahkeme ve infaz savcılıklarıyla yazışmalar yapılıp, sonrasında gerekli tüm belgeler Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne elden teslim edilerek E devlet adli sicil kaydı sildirme işlemi tamamlanacaktır.

Adli Sicil Kaydınızın silinmesi için cezanın bihakkın infazının tamamlanması gerekir. Adli Sicil Arşivi Kaydının silinmesi için gerekli sürelerin tamamlanması gerekmektedir. Hakkında verilen hükümle memnu hak kararı verilmiş cezaların silinmesi için Memnu hak İadesi alınmışsa 15 yıl, alınmamışsa 30 yıl geçmesiyle Adli Sicil Arşiv Kaydınız silinebilir. Diğer cezaların silinme süresi 5 yıldır.

18 Yaş Altı Adli Sicil Kaydı Sorgulama

E devlet Adli Sicil Kaydı sorgulama portalında 18 yaşından küçükler için adli sicil arşiv kaydı sorgulaması yapılamaz. Adli Sicil Kanunu göre: 18 yaşından küçükler için sadece savcılık soruşturmalarında ve mahkemelerdeki kovuşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları, hakimler veya mahkeme üyeleri sorgulama ve talepte bulunabilir. Bundan dolayı 18 yaş altı adli sicil kaydı sorgulama işlemi kamuya açık değildir. Türk Ceza Kanunundaki özel hükümden dolayı 18 yaş adli sicil kaydı nedeniyle işe alımlarda 18 yaşından önce işlenen suçlardan dolayı bir engelleme yapılamaz.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır? Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Adli Sicil Kaydı ilinizdeki başsavcılıkların adli sicil bürolarından, kaymakamlıklardan ve e devlet Adli Sicil Kaydı uygulamasından temin edilebilir. E devlet Adli Sicil Kaydı uygulamasından temin edeceğiniz e devlet adli sicil kaydı belgesi kare kodlu olduğundan resmi belge statüsündedir. Resmi ve özel kurumlarda geçerliliği Başsavcılıklardan ve Kaymakamlardan alınan belgeler gibidir.

Adli Sicil Kaydı Sorgulama

https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi bağlantı adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası ve parolanızla adli sicil arşiv kaydı uygulamasına yönlendirileceksiniz. İlgili alanları doldurmanız halinde tarafınıza kare kodlu resmi bir belge verilecektir.

Aşağıda adli sicil kaydı silinmesi ile ilgili aşağıda ilgili kurumlara yazılan dilekçe örnekleri ve ağır ceza mahkemelerine ait sonuç bölümleri yer almaktadır.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Örnek Dilekçe

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
…. / …. / …..
Adı ve Soyadı
İmza
Kimlik Bilgileri:

TC No : ……………………………………….………………………..
Adı : ………………………………………………………………….
Soyadı : ………………………………………….………………………..
Ana Adı : ………………………………………….……………………….
Baba Adı : ………………………………………….……………………….
Doğum Yeri : ………………………………………….……………………….
Doğum Tarihi : ………………………………………….……………………….
İletişim bilgileri

Telefon : …………………………………………………………………
(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)
Adres : …………………………………………………………………

………………………………………………………………….
Olumsuz:
Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.
Memnu Hakların İadesi Talebi İçin Örnek Dilekçe:
……………………………. MAHKEMESİNE
(ESKİ ŞİŞLİ ………………………………… MAHKEMESİ)
DOSYA NO :…………………………………
SANIK:…………………………………………
MÜDAFİİ :Av. Hüseyin DÖNMEZ

KONU :Memnu Hakların İadesi Talebidir.

AÇIKLAMALAR
l- Ekli Adli sicil kaydında bulunan müvekkile verilen ceza kesinleşmiştir. Cezanın infazı tamamlanmıştır.
2-Yasanın aradığı diğer koşullar da gerçekleştiğinden kendisi hakkında evvelce verilen Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılmasına ve memnu haklarının iadesine karar verilmesi gerekmektedir.
3- Adli sicil arşiv kaydının silinebilmesi için; “Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması… gerekmektedir. Zira yasaya göre arşiv kaydında bulunan ceza “memnu hakların iadesi kararının alınması koşuluyla 15 yılda, alınmaması durumunda ise 30 yılda silinebilmektedir.
4- Memnu haklarımın: iadesi için Kanunun aradığı tüm şartlar mevcuttur. Mahkeme kararında yasaklanmış herhangi bir hak olmasa dahi, iş bu cezaların adli sicil arşiv kayıtlarında bulunması, başlı başına bir hak mahrumiyeti sağladığından gerek doktrin ve gerekse de Yargıtay Kararlarına göre “Memnu Hakların İadesine karar verilmesi ” gerekmektedir.
5- Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 08/06/2017 Karar tarihli, 2017/2944 Esas, 2017/6886 Karar ve ilamına göre ” …somut olayda mahkemesince memnu hakların iadesi talebi üzerine, yasaklanmış haklarının bulunmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, sanığın cezasının infaz edildiği tarih olan 07/08/1992 tarihinden itibaren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin dolduğu, sanığın cezasının 5237 sayılı Kanun dışındaki bir kanuna ilişkin bulunduğu ve daha sonra yeni bir suç işlemediği anlaşılmakla, mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerekliği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerekliğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş olan … ‘in talebinin yukarıda izah edilen 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/44 maddesi kapsamındaki yasaklanmış haklarının iadesi niteliğinde olup, mahkemece talebin kabulü ile bu yönde araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi, yine 6290 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 11/04/2012 tarihinden itibaren adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, İstanbul Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/06/2016 tarihli ve 1992/1164 esas, 1992/1304 sayılı ek kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, ” denmektedir. (Ek 3 Örnek Yargıtay Kararı)
6-Bu nedenlerle mahkeme kararında yasaklı bir hak olmaması halinde dahi, Adli Sicil kaydının silinmesi amacıyla ilgili Yargıtay kararı gereğince Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekir.
7-Yasaklı hakların geri verilmesi için, Yasanın aramış olduğu gerekli koşullar oluşmuş olduğundan 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 13 A maddesindeki yasal haklarını kullanmak üzere sayın Mahkemenizden yasaklı haklarının geri verilmesi için karar verilmesini talep etmekteyiz

HUKUKİ NEDENLER : TCK, CMK, Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi, örnek Yargıtay, Kararları ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; Müvekkil hakkında yasaklı hakların geri verilmesi koşulları oluştuğundan gerekli incelemenin yapılarak, YASAKLI HAKLARININ
GERİ İADESİNE) karar verilmesini saygılarımla talep ederiz.29.12.2022

SANIK MÜDAFİİ
Av. Hüseyin DÖNMEZ

EKLER:
1.Adli Sicil Kaydı

Yerine Getirme Fişinin Hazırlanması Talebi İçin Örnek Dilekçe

…………………………………….. MAHKEMESİNE

DOSYA NO : ………………….
SANIK : ……………………….
VEKİLİ : Av. Hüseyin DÖNMEZ
KONU : Yerine Getirme Fişi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR
Yukarıda bilgileri verilen dosya kapsamında sanık SEVDA KINGIR, kendisine verilen cezasını infaz ettiğinden dolayı adli sicil kaydını sildirmek istemektedir. Bunun için mahkemeniz bünyesinde, öncelikle uyap kaydımızın yapılmasını, YERİNE GETİRME FİŞİ ‘nin hazırlanıp uyap sistemine eklenmesi gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını talep ederiz. 22.05.2023
Sanık Müdafi
Av. Hüseyin DÖNMEZ

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ

E.2013 /11054
K.2013/9374
T. 5.6.2013

ÖZET: Evrakta sahtecilik suçu hakkında; 6290 Sayılı Adli Sicil Kanunuyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 11.04.2012 tarihinden itibaren adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi işleminin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği ve hükümlünün adli sicil kaydına konu sahtecilik suçunun Anayasanın 76. maddesinde yer alan suçlardan olup, talebin reddi gerekir.

KARAR: 11.04.2012 gün ve 28261 Sayılı Resmi Gazeteyle yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Adli Sicil Kanunuyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 11.04.2012 tarihinden itibaren adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi işleminin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği ve hükümlünün adli sicil kaydına konu sahtecilik suçunun Anayasanın 76. maddesinde yer alan suçlardan olup, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca aynı Kanunun 12. maddesine göre işlem yapılması zorunluluğu bulunduğu gözetilmeden talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden,

SONUÇ: İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 31.5.2012 gün ve 1996/89 esas, 2000/70 Sayılı ek kararının C.M.K.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kanun yararına bozmanın aleyhe sonuç doğurmasının mümkün olduğu ve 11.4.2012 gün ve 28261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı “Adli Sicil Kanunuyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümleri de gözetilerek gereğinin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine, 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/16743
K. 2011/16146
T. 15.12.2011

ÖZET: Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan sanığın ağır para cezasına ilişkin mahkumiyet kararının adli sicil ve arşiv kaydının silinmesine karar verilmiştir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda, suç tarihi gözönüne alınarak aynı Yasanın yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşullar düzenlenmiştir. Bu kanun uyarınca arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, kaydın arşiv kayıtlarından çıkarılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

KARAR: 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun geçici 2. Maddesinde, suç tarihi göz önüne alınarak aynı Yasanın yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşullar düzenlenmiş olmakla, talep sahibinin mahkûmiyetine konu kaydın da bu kapsamda bulunduğu, bu nedenle yürürlükten kaldırılan 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8. Maddesinde belirlenen koşullar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara dair adli sicil kayıtlarının mahkemece verilen silme kayıtlarına dayanılarak ve Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca adli sicil kaydından çıkarıldığı belirtilen madde metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan, başta Anayasanın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Yasanın 10. Maddesine göre istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı kanunun 12. maddesinde sayılan koşullar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, sözü edilen bu durum karşısında arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde, bu kaydın arşiv kayıtlarından çıkarılmasına karar verilmesi,

SONUÇ: Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.04.2011 gün, 2011/962 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. Maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Başsavcılığı’na tevdiine, 15.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4171
K. 2011/2651
T. 20.4.2011

ÖZET: Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı hükümlünün müessir fiil sebebiyle aldığı cezanın infazını müteakip adli sicil arşiv kaydına alınan kaydın silinmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir. Hükümlünün adli sicil arşiv kaydının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan cezalar kapsamında kalması sebebiyle nedeniyle adli sicil kaydından çıkarılmasında isabet görülmediğinden, arşiv kaydının silinmesi talebinin reddine karar verilmelidir.

KARAR:
I )Olay
Kasten yaralama suçundan hükümlü Ö. D.’in 765 Sayılı Kanunun 456/2 457/1 59 maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.12.1986 gün 86/109-211 Sayılı kararının infazını müteakip, hükümlünün talebi üzerine Mahkemesince 5352 Sayılı Adli Sicil Yasasının geçici 2/2 maddesi gereğince arşiv kaydının silinmesine karar verilmiştir.
II )Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:
Hükümlünün kesinleşen 765 Sayılı Kanunun 456/2 457/1 59 maddeleri uyarınca aldığı cezanın infazını müteakip adli sicil arşiv kaydına alınan kaydın silinmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir.
III )Hukuksal değerlendirme;
5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2/2 fıkrasına göre “1. fıkra gereğince işlem yapılarak arşiv kaydına alınan kayıtlar hakkında 3682 Sayılı Kanunun 8. Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınıp Anayasanın 76 maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin veya C. Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verileceği, hükümlünün adli sicil arşiv kaydının ise Anayasanın 76 maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 maddesinde sayılan cezalar kapsamında kalması sebebiyle adli sicil kaydından çıkarılmasında isabet görülmediğinden, arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulüne ilişkin Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.5.2010 tarih ve 2010/538 D.İş sayılı kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Bu sebeplerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.5.2010 tarih, 2010/538 D.İş sayılı kararının, 5271 Sayılı C.M.K. nun 309. Maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ( TEVDİİNE ), 20.4.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Makale ve Sayfalar